BERGEN - De gemeente wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Binnenkort start de planologische procedure. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 16 maart vier weken ter inzage.

Uitgangspunt is een sportpark te ontwikkelen dat landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het naastgelegen duingebied. Het bestaat uit een versterkt natuurgrasveld met wedstrijdverlichting, twee kunstgrasvelden met verlichting, twee natuurgrasvelden, een clubgebouw met tribune en 142 parkeerplaatsen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het kruispunt bij het benzinestation. Fietsers kunnen op drie manieren het complex bereiken.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming ‘Sport’ en ‘Natuur’ voor de beoogde fusielocatie. De vrijkomende velden van Zeevogels en St. Adelbert veranderen van ‘Sport’ in ‘Agrarische doeleinden’ en Egmondia wijzigt van ‘Sport’ in ‘Natuur’. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van diverse onderzoeken en rapporten, zoals een beeldkwaliteitsplan en een Milieu Effect Rapportage.

Ter inzage op website of gemeentehuis

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties' kan worden ingezien op het gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar of op www.bergen-nh.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Een ieder kan gedurende de inspraakperiode een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen, postbus 175, 1860 AD te Bergen. Een mondelinge inspraakreactie is ook mogelijk. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de heer B. Limmen of de heer E. van Hout via tel. nr. 072-888 00 00.