ALKMAAR - De colleges van de gemeente Alkmaar en het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom naar Alkmaar.

Deze wegen waren tot voor kort in beheer en eigendom bij het waterschap, maar zullen vanaf 1 januari 2019 worden overgedragen aan Alkmaar. In totaal gaat het om 128 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers. De gemeenteraad van Alkmaar en het bestuur van het waterschap nemen in februari een definitief besluit.

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was altijd al beheerder van polderwegen. Met de overdracht ontstaat er ruimte voor de wens van het waterschap om zich te focussen op zijn kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Met het wegenbeheer in één hand kan Alkmaar straks adequater inspelen op veranderende verkeersstromen.

Duidelijke verdeling: water van het waterschap, wegen van de gemeente

Het beheer van het stedelijk water heeft Alkmaar al eerder overgedragen aan het waterschap. Als vervolg hierop gaan de wegen nu van het waterschap over naar de gemeente Alkmaar. Hiermee wordt al geanticipeerd op de invoering van de omgevingswet waarin de overdracht van wegen van waterschappen naar gemeenten wettelijk wordt geregeld. Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Wel is er voor inwoners vanaf 2019 één duidelijk aanspreekpunt voor wegen en één voor water.

Bestuurders tevreden met de overdracht

Volgens Wethouder Jan Nagengast (CDA) schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. "Met de verantwoordelijkheid in één hand kunnen we effectievere verkeersbesluiten nemen, die passen bij een uniform verkeersbeleid. Ook is het voor inwoners van Alkmaar duidelijk waar wensen en klachten over de wegen thuishoren". Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: "Beide overheden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alkmaar is het enige aanspreekpunt voor de wegen en kan het verkeersbeleid volledig zelf bepalen. Het waterschap kan zich voortaan nog beter richten op zijn watertaken".

Kennis en kunde delen

Alkmaar heeft al ervaring als wegbeheerder van wegen binnen de bebouwde kom. Door de overname beheert en onderhoudt Alkmaar ook wegen buiten de bebouwde kom en in het landelijk gebied van Schermer, Graft en De Rijp. Het waterschap begint al in 2018 zijn gebiedskennis, informatie en gegevens over te dragen. Zodat Alkmaar vanaf 1 januari 2019 precies weet wat ze heeft als ze het totale wegbeheer in handen krijgt.