ALKMAAR - Op maandag 27 februari 2017 zijn de werkzaamheden gestart voor de reconstructie van de binnenring in Overstad. De binnenring, bestaande uit (een deel van de) Frieseweg, Kwakelkade, Oosterweezenstraat, Huiswaarderplein en de Noorderstraat, wordt opnieuw ingericht en krijgt een groenere uitstraling. De reconstructie is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Overstad, welke als doel heeft de openbare ruimte en infrastructuur op Overstad een kwaliteitsimpuls te geven. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei 2017 afgerond.

Werkzaamheden
Met de reconstructie vinden verschillende werkzaamheden plaats waarbij trottoirs, fietspaden, openbare verlichting en groenvoorzieningen worden vernieuwd. De belangrijkste kenmerken zijn een nieuwe groene middenberm en verhoogde fietspaden. Naast de gemeente voert HVC werkzaamheden uit voor de aanleg van warmteleidingen als onderdeel van het warmtenet Alkmaar. Om de overlast(duur) te beperken hebben de gemeente en HVC een gezamenlijke planning opgesteld, waardoor het aantal verkeersafsluitingen beperkt blijft.

Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid voor ondernemers, bewoners en hulpdiensten te waarborgen wordt het project in fases uitgevoerd. De fasering is zo opgesteld dat de totale overlastduur wordt beperkt en de doorstroming behouden blijft. De werkzaamheden aan de Kwakelkade/Oosterweezenstraat worden zoveel mogelijk per kant uitgevoerd, zodat één rijbaan beschikbaar blijft voor autoverkeer. Dit betekent dat er gedurende het project éénrichtingsverkeer mogelijk is, van de Frieseweg richting het Huiswaarderplein. Enkele straten worden tijdelijk volledig afgesloten en hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Kanaalkade. Middels bebording worden de omleidingen voor doorgaand en bestemmingsverkeer bij iedere fase aangegeven.

Vernieuwen asfalt
Met de reconstructie wordt nog niet de volledige asfaltverharding van de rijbaan vernieuwd. Dit heeft te maken met het nazakken van de grond na aanleg van de warmteleiding. Om vroegtijdige verzakkingen te voorkomen wordt de rijbaan op een later moment aangepakt. De planning is om de 1e helft van 2018 de rijbaan van een definitieve asfaltverharding te voorzien.

Meer informatie

Voor meer informatie over de omleidingen en werkzaamheden in Overstad kunt u terecht op www.stadswerk072.nl, onder Projecten en Werk in uitvoering.