Na overleg met woningcorporaties en de Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen (LSBO), is het college overeengekomen om voortaan woningen te laten adverteren met speciale zoekprofielen. Dit in plaats van het herinvoeren van het seniorenlabel. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de verschillende woonwensen.

Zoekprofielen
Woningen die geschikt zijn voor senioren worden door de woningcorporaties geadverteerd met zoekprofielen. Specifieke eigenschappen als geschikt voor oudere bewoners, goed toegankelijk met rolstoel of rollator, aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimte en beschikbaarheid van zorg worden in de advertenties vermeld. Het werken met profielen wordt toegepast op zowel nultredenwoningen, die hun primaire functie op de begane grond hebben als op beschut wonen-woningen. Dit zijn woningen dicht bij specifieke voorzieningen. Op dit moment zijn er 1535 beschut-wonen woningen en circa 5000 nultredenwoningen in Alkmaar.

Maatwerk
Door te werken met zoekprofielen voor nultredenwoningen kan meer maatwerk worden geleverd dan rigide toewijzing op enkel de zorgvraag of leeftijdsgrens, zoals bij het seniorenlabel. Het LSBO geeft aan dat het werken met zoekprofielen ouderen meer aanspreekt dan het werken met zorgindicaties. Voorzieningen in en bij een woning kunnen worden opgenomen in de zoekprofielen. Deze voorzieningen zijn belangrijk omdat veel ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen. De corporaties zullen de ervaringen en resultaten van het toewijzen van woningen op basis van de profielen in overleg met de gemeente monitoren.

Coalitieakkoord
Met de gekozen werkwijze geeft het college invulling aan zijn in het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer 2015-2018’ opgenomen streven dat er binnen de bestaande woningvoorraad voldoende passende woningen voor senioren beschikbaar blijven.