ALKMAAR - Sinds 2015 is er in Noord-Holland een regionaal convenant medicatieveiligheid opgesteld. Het doel van dit convenant is om gezamenlijk de medicatieveiligheid te verbeteren. Inmiddels hebben 21 verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties (VVT), alle huisartsenkoepels en apothekerscoöperaties in Noord-Holland het convenant ondertekend. We zijn verheugd om te kunnen melden dat begin dit jaar ook Noordwest Ziekenhuisgroep bij het convenant aangesloten is. Samen met het Dijklander ziekenhuis zijn nu beide ziekenhuizen in de regio vertegenwoordigd.

Samen voor veilig medicatiegebruik
De samenwerking in de keten maakt niet alleen dat de medicatieveiligheid voor de patiënt beter geborgd is, maar ook dat zorgverleners elkaar makkelijker kunnen vinden en aanspreken. Judith Vetten, poliklinisch apotheker bij Noordwest Ziekenhuisgroep: “Werken in de zorg doen we samen voor en rondom de patiënt en met deze samenwerking kan veilig medicatiegebruik alleen maar beter worden”.

Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring thuiszorg: “De wijkverpleegkundige ervaart in de praktijk een grote verbetering in de samenwerking met alle betrokken ketenpartners. In het convenant staan gedetailleerde regionale afspraken. Het prettige is dat je elkaar kunt aanspreken op de gemaakte afspraken en actie kunt ondernemen. Deze afspraken geven in de praktijk veel duidelijkheid, omdat iedereen zoveel mogelijk op eenzelfde manier werkt.”

Actueel
Sinds het convenant zijn een aantal mooie ontwikkelingen ontstaan. Er zijn goede afspraken gemaakt over risicovolle handelingen en er is gestart met een regionaal digitaal medicatiesysteem. Thuiszorgmedewerkers hebben hiermee altijd een actueel overzicht van het medicatiegebruik van een cliënt en kunnen daardoor veiliger medicatie toedienen. Doordat de partijen periodiek met elkaar overleggen is er onderling laagdrempelig contact en worden zaken direct afgestemd.

Met de aansluiting van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn alle belangrijke spelers aan boord om samen medicatieveiligheid te verbeteren binnen de regio. Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) heeft hierin een faciliterende rol. Zorgverzekeraar VGZ juicht de samenwerking en de initiatieven die hieruit voorvloeien van harte toe en heeft de ondersteuning financieel mogelijk gemaakt.