Maandag heeft de Noordwest Ziekhuisgroep bekend gemaakt dat zij na gedegen heroverweging hebben besloten in Alkmaar te blijven. Het ziekenhuis zal op de locatie Alkmaar gaan vernieuwbouwen. Het college van BW van Alkmaar heeft verheugd kennis genomen van dit besluit.

Eind 2015 heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep aangegeven de verhuizing naar Heerhugowaard te heroverwegen. In het coalitieakkoord van de gemeente Alkmaar staat beschreven dat het college er alles aan zal doen het ziekenhuis in Alkmaar te behouden. Eensgezind en constructief heeft het college vanuit een positieve grondhouding met de Noordwest Ziekenhuisgroep meegedacht over mogelijkheden toekomstbestendige gezondheidszorg voor de regio Noord-Holland-Noord in Alkmaar te faciliteren. In goede sfeer is met het ziekenhuis gesproken en meegedacht over mogelijkheden het ziekenhuis in Alkmaar te behouden. De gesprekken hebben zich gericht op het gebied van ruimtelijke ordening, groen, parkeren, financiering en grondverkoop/ruil.

Het college heeft naar aanleiding van vragen van het ziekenhuis op hoofdlijnen de volgende stappen ondernomen om vestiging in Alkmaar te behouden:
  • Planologisch zijn bij een quickscan geen directe belemmeringen geconstateerd. Flora en fauna, water, groen en parkeren vormen de belangrijkste aandachtspunten. Uiteraard is het maatschappelijk draagvlak voor de benodigde procedures van belang.
  • Voor het gefaseerd kunnen vernieuwen van het ziekenhuis in Alkmaar is mogelijk tijdelijk meer ruimte nodig. Eerst moet nieuw gebouwd worden voordat kan worden gesloopt. Hiervoor heeft het college toegezegd maximaal 8.000m2 van het park te willen verkopen, onder voorwaarde dat dit na de vernieuwbouw één op één is gecompenseerd met park op andere delen van het terrein.
  • Het college vraagt de gemeenteraad een garantie af te geven ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw/verbouw.
  • Tijdens de nieuwbouw/verbouw ontstaat een parkeer tekort op het terrein van het ziekenhuis. Het college heeft ingestemd met een aantal maatregelen om tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren in de directe omgeving van het ziekenhuis. De kosten (en baten) hiervan komen voor rekening van de gemeente.

Het college is blij dat het besluit genomen is en dat het ziekenhuis in Alkmaar blijft. Het college is ervan overtuigd dat met deze keuze toekomstbestendige gezondheidszorg voor de regio Noord-Holland-Noord is gegarandeerd.
Het resultaat van de gesprekken met het ziekenhuis hebben geleid tot goede en concrete afspraken, die in de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden.