NOORD - HOLLAND - De provincie stelt €76,4 miljoen beschikbaar voor het bouwen van woningen. Dit geld kan door gemeenten worden ingezet om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen. Het geld is bestemd voor zowel kleinere (lokale of regionale) woningprojecten, maar ook voor integrale gebiedsontwikkelingen. Verder is er geld voor innovaties die versnelling van woningbouwplannen mogelijk maken. Provinciale Staten beslissen binnenkort over een voorstel voor de verdeling van deze middelen.

Dit budget is het grootste bedrag dat door de coalitie beschikbaar is gemaakt bij het coalitieakkoord. De provincie heeft nu de regelingen bekend gemaakt waarmee het budget besteed zal worden. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: "Met dit budget leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan het versnellen van de woningbouw. Veel mensen in Noord-Holland ondervinden de directe problemen van het woningtekort. Dat kunnen jongeren zijn die niet samen kunnen gaan wonen, of juist mensen die na een scheiding niet hun eigen weg kunnen vinden. Er zijn 191.000 woningen te kort die we voor 2030 willen bouwen in Noord-Holland voor al die mensen die een huis zoeken. Daar gaat dit beleid aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken!".

Geld voor projecten en gebiedsontwikkeling €55 miljoen komt beschikbaar voor grote, integrale gebiedsontwikkelingen, voornamelijk bij OV-knooppunten waar de provincie zelf bij betrokken is. Hierbij kijkt de provincie naar woningbouw in samenhang met totale aanpak rond het OV-knooppunt, denk aan investeringen in de bereikbaarheid via openbaar vervoer en voorzieningen in het gebied. Maar ook hoe bewoners het beste 'van deur tot deur' kunnen reizen met het ov bij andere gebiedsontwikkelingen. Want een groot deel van de woningen (60%) wordt gebouwd bij een ov-knooppunt, zoals een bus- of treinstation.

€10 miljoen wordt beschikbaar gemaakt voor kleinere woningbouwprojecten van lokaal of regionaal belang. Bijvoorbeeld omdat ze bijdragen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid of aan doorstroming in de lokale woningmarkt. Deze projecten hebben bijvoorbeeld een concreet knelpunt dat weggenomen moet worden, of zijn kansrijk om bijvoorbeeld meer (betaalbare) woningen toe te voegen.

€11.4 miljoen wordt gereserveerd voor innovaties om de woningbouw verder te versnellen. Hier kan de provincie later nog besluiten hoe dit bedrag de grootste bijdrage kan leveren aan de woningbouw. Zo wordt getoetst of de provincie risico's kan wegnemen bij de voorbereiding van projecten, zodat meer onderzoeken die nodig zijn voor vergunningen gelijktijdig kunnen starten. Ook zoekt de gemeente naar meer mogelijkheden om gemeenten te helpen die ambtelijke capaciteit te kort komen om nieuwbouwprojecten snel op te pakken.

Hulp aan gemeenten

Het geld moet zo goed mogelijk worden besteed. De provincie kijkt daarom samen met gemeenten naar de knelpunten in de woningbouw waar een financiële bijdrage kan helpen deze op te lossen. Het geld is een aanvulling op de andere instrumenten die Noord-Holland beschikbaar stelt om de woningbouw te versnellen.