NOORD-HOLLAND - Wat doet de provincie aan herbestemming van monumenten, versterken en benutten van cultuurlandschappen en archeologie? Dit kunt u lezen in de digitale publieksversie van het Beleidskader Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020.

De provincie gaat de komende vier jaar jaarlijks ruim € 11 miljoen investeren in cultuur. Daarnaast komt € 4 miljoen beschikbaar voor het Fonds Herbestemming.

Het beleid gaat zich vooral richten op de duurzame benutting van monumenten en herbestemming. De provincie gaat onder meer een Loods Herbestemming aanstellen, die herbestemming van monumenten aanjaagt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen. Het wordt mogelijk leningen aan te vragen voor herbestemmingskosten en duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten.

De provincie blijft investeren in provinciale cultuurhistorische structuurdragers met subsidies en leningen voor onder andere stolpboerderijen en molens. Voor de Stelling van Amsterdam/ Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt een apart uitvoeringsprogramma 2017-2020 opgesteld. Schaalvergroting in de landbouw en woningbouw  hebben invloed op het cultuurlandschap. De provincie zet er op in dat deze ontwikkelingen met kwaliteit worden uitgevoerd door ruimtelijk te beschermen wat moet en partners te inspireren. Met het  Steunpunt Monumenten en Archeologie ondersteunt de provincie gemeenten bij onder andere herbestemming en de uitvoering van de Omgevingswet.

De provincie werkt met gemeenten op regionaal niveau samen zodat gemeenten culturele voorzieningen toegankelijk en bereikbaar kunnen houden. Onder andere zetten wij de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voort binnen de Cultuurimpuls MRA. Daarnaast blijft de provincie zich inzetten voor de wettelijke taak op het gebied van archeologie en bibliotheken en de bestuurlijke afspraak in het kader van het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs.