NOORD-HOLLAND - 4 Natura 2000-gebieden in Noord-Holland hebben een nieuw beheerplan gekregen.


Het gaat om Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Polder Westzaan en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder. Hierdoor worden unieke ecosystemen en soorten in deze gebieden, zoals veenmosrietland en de noordse woelmuis, in de toekomst nog beter beschermd.


Ilperveld

In de plannen staat wat er moet gebeuren om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen en wie dat doet. Het maakt daarnaast duidelijk welke activiteiten onder welke voorwaarden mogen plaatsvinden. De provincie heeft hiervoor de bestaande plannen met collectieven van (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur- en waterbeheerders herschreven. De nieuwe plannen zijn definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten en geldig tot eind 2029.

Ontvangen zienswijzen

Reageren op de herschreven plannen kon tot 27 april 2023 door het indienen van zienswijzen. Dit is gedaan door onder andere particulieren en natuur- en terreinbeherende organisaties. Alle zienswijzen zijn beantwoord. Deze staan in een Nota van Beantwoording. De Nota is te vinden op de pagina over de Natura 2000-beheerplannen. Alle indieners van zienswijzen zijn ook per brief geïnformeerd.

Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen

Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen in de beheerplannen. Er zijn bijvoorbeeld teksten verduidelijkt over schaatstochten en het ’s winters afsluiten van de Stootersplas in ’t Twiske voor vaarrecreatie. Het afsluiten is nodig om de daar overwinterende smienten niet te verstoren.

Voor de gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is in het beheerplan ook gecoördineerd ganzenbeheer opgenomen. Om de door ganzen veroorzaakte overlast en schade aan natuur en landbouw te verminderen, worden ganzeneieren behandeld, zodat ze niet uitkomen. Ook mogen jagers, onder leiding van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, meer ganzen doden. Zo wordt het aantal ganzen dat het hele jaar in dit gebied verblijft verkleind. Om het ganzenbeheer praktisch uitvoerbaar te maken is het betreden van gebieden met kwetsbare planten iets vaker toegestaan.

Verder geldt dat voor alle 4 de Natura 2000-gebieden veel van de bestaande maatregelen om de natuur te versterken gelijk blijven. Denk aan maaien en plaggen. Plaggen is het verwijderen van de stikstofrijke bovenlaag van de grond. Hierdoor wordt de grond armer aan voedingsstoffen waardoor planten die hier bij gebaat zijn opnieuw kans krijgen om te groeien.

Meer informatie

Op noord-holland.nl/natuurversterking staat meer informatie over hoe de provincie Noord-Holland haar 19 Natura 2000-gebieden beheert en versterkt.