Het college van Alkmaar heeft ingestemd met het nieuwe minimabeleid.

Alkmaar kent al een uitgebreid minimabeleid. In dit nieuwe document zijn het beleid, de voorzieningen en regelingen opnieuw tegen het licht gehouden en aangescherpt waar nodig. Zo is er in het nieuwe beleid onder andere extra aandacht voor kinderen, senioren en de AlkmaarPas.

Belangrijkste veranderingen
Veel bestaande regelingen en voorzieningen blijven gehandhaafd. De belangrijkste toevoegingen zijn; In het bestaande ‘kindpakket’ is een vergoeding voor de ouderbijdrage voor het schoolfonds opgenomen. Voor gepensioneerden met een minimum inkomen is het individuele budget verhoogd van 80 euro naar 160 euro. De mogelijkheden met de AlkmaarPas voor minima zijn verder uitgebreid met een vrij inzetbaar budget. Inwoners hebben zo meer zeggenschap over hun eigen budget.

,,We gaan voor een stad waar iedereen mee kan doen. En om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen, moet je als inwoner over voldoende financiële mogelijkheden kunnen beschikken. Daarvoor wil Alkmaar investeren in mensen en belemmeringen wegnemen die meedoen in de weg staan. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de eigen mogelijkheden. Deze verruiming van het minimabeleid betekent dat inwoners zelf meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en dat is voor een sociale stad als Alkmaar van groot belang”, aldus Wethouder Anjo van de Ven (OPA)

Het minimabeleid staat op de agenda voor de commissie Sociaal van 5 juli, en zal daarna voor definitieve vaststelling worden behandeld in de Raad van 7 juli.