BERGEN - De gemeente heeft in samenwerking met woningcorporatie Kennemer Wonen voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen een stedenbouwkundig plan ontwikkeld.

Het plan met in totaal 88 woningen bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen. Daarnaast worden er vijftien betaalbare koopwoningen gebouwd voor starters uit de kern Bergen. Het stedenbouwkundig plan ligt ter inzage van 19 oktober tot en met 15 november. Belangstellenden kunnen het plan bekijken en er vragen over stellen tijdens een inloopavond op maandag 30 oktober. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van tennisvereniging BSV, Oudtburghweg 1.

Voor de ontwikkeling op het voormalig BSV-terrein zet de gemeente grotendeels in op huurwoningen (ruim 80 procent) en dan met name op sociale huurwoningen. Dat betreft 50 procent van het plan; dat is meer dan de gebruikelijke eis van 40 procent. Dit vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in de gemeente. "De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn nog te lang. Op eigen grond kunnen we meer woningen realiseren voor doelgroepen die lastig een woning kunnen vinden, bijvoorbeeld starters en één- en tweepersoons huishoudens. Hier ligt een hele mooie kans”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

Betaalbare woningen

De behoefte aan betaalbare woningen in de gemeente is al jarenlang groot. Aan de andere kant stagneert de doorstroming in het segment van betaalbare woningen. Dat heeft te maken met de sterke vergrijzing in Bergen en de ontwikkeling dat oudere mensen langer thuis blijven wonen of geen andere geschikte woning kunnen vinden. Om de doorstroming te bevorderen, is er ook een groot aantal huurappartementen ingepland waarvan de huur niet meer dan 1000 euro per maand bedraagt.

Plan op hoofdlijnen

De precieze verdeling van de 88 woningen is als volgt:

  • 32 sociale huurappartementen

  • 12 sociale grondgebonden huurwoningen

  • 15 grondgebonden betaalbare koopwoningen (starterswoningen)

  • 29 vrije sector huurwoningen (huur niet hoger dan 1000 euro per maand)

De appartementengebouwen worden maximaal drie bouwlagen hoog, de woningen maximaal twee bouwlagen.

Nieuwe bestemming

Het gebied is nu nog bestemd voor sport en recreatie. Voor woningbouw moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Voordat deze procedure wordt opgestart, wil het college eerst aftasten wat de omwonenden van deze verkaveling vinden. Om die reden wordt het stedenbouwkundig plan ter inzage gelegd.

Reageren?

Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W, Postbus 175, 1860 AD Bergen.

Planning onder voorbehoud

Het stedenbouwkundige plan en de ingediende inspraakreacties worden op 1 februari 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens kan een bestemmingplan worden opgesteld en de bijbehorende procedure doorlopen. De start van de bouw staat vooralsnog gepland voor het eerste kwartaal 2019.