De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdagavond 25 oktober in Castricum een informatieavond over het Natura 2000-beheerplan voor het Noordhollands Duinreservaat. De provincie licht het beheerplan toe en nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen en te reageren op het plan. Na de informatieavond wordt het Natura 2000-beheerplan afgerond en kan het in ontwerp worden vastgesteld door de provincie en het Rijk.


Noordhollands Duinreservaat

De informatieavond vindt plaats:

op 25 oktober, 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

in bezoekerscentrum ‘De Hoep, Johannisweg 2 in Castricum

Aan het begin van de avond vertelt PWN over de natuurlijke rijkdom en het beheer van het gebied. Vervolgens gaat de provincie Noord-Holland in op het beheerplan en de maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de Natura 2000-doelen. Tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de provincie en PWN.

Een bijzonder natuurgebied

Tussen Velsen en Bergen ligt het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’. Kenmerkend zijn de bloemrijke duingraslanden met het duinviooltje, duinroosje en de kleine parelmoervlinder. Ook is er veel afwisseling in het landschap: van stuivende duinen, duinvalleien en duindoornstruwelen tot vogelrijke bossen. Bewoners en bezoekers kunnen hier genieten van de openheid van de duinen, prachtige uitzichten, valleien en bossen. Omdat dit landschap in Europa nog maar weinig voorkomt, wordt het beschermd.

Beheerplan

Natura 2000 zorgt er met veel andere maatregelen voor dat het kenmerkende duinlandschap behouden blijft. Voor ieder Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld, waarin staat:

welke maatregelen nodig zijn
welke huidige activiteiten zonder meer mogen
welke huidige activiteiten niet of slechts onder voorwaarden zijn toegestaan

Het beheerplan Noordhollands Duinreservaat heeft nauwelijks gevolgen voor de gebruikers van het gebied en de meeste activiteiten die nu in en om het gebied plaatsvinden, kunnen gewoon blijven doorgaan. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning nodig zijn van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Vervolg

Na de informatieavond wordt het Natura 2000-beheerplan afgerond en kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het Rijk het beheerplan in ontwerp vaststellen. Na vaststelling ligt het beheerplan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode een zienswijze indienen. Dit maakt de provincie bekend via de gebruikelijke kanalen, zoals de regionale kranten en pagina Bekendmakingen.

De provincie bundelt de antwoorden op de ontvangen zienswijzen in een Nota van Antwoord. Het beheerplan wordt aan de hand hiervan waar nodig aangepast en vervolgens definitief vastgesteld. Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Aanmelden

Geïnteresseerden voor de informatieavond kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen, onder vermelding van naam en het aantal personen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beheerplan kan men contact opnemen met Coen Verstand, projectleider Natura 2000-beheerplan Noordhollands Duinreservaat, via e-mail.