BERGEN - De gemeente Bergen heeft nieuw beleid opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Uitbreiding van de huidige begraafplaatsen is niet nodig; voor de komende tien jaar is er voldoende capaciteit. In het beleid is verder opgenomen dat historische graven tijd- en beeldbepalend zijn en daarmee behoudenswaardig. Ter versterking van het karakteristieke beeld blijven de historische grafmonumenten op de begraafplaats van Egmond aan Zee daarom staan. Ook wordt tegemoet gekomen aan de wens om grafrechten te verlengen met vijf jaar in plaats van tien jaar. Op 1 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het Beleidsplan Begraafplaatsen.

Voldoende capaciteit
Een capaciteitsberekening heeft uitgewezen dat er op alle drie de begraafplaatsen de komende tien jaar voldoende capaciteit is. Dit geldt zowel voor kistgraven, als voor urnengraven. Wanneer nabestaanden afstand doen van een graf, kan het graf na de wettelijke grafrustperiode van tien jaar worden geruimd en opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor blijft er voldoende ruimte en kan uitbreiding van begraafplaatsen achterwege blijven.

Historisch besef
Er is tegenwoordig meer aandacht voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit geldt onder andere voor de historische waarden van begraafplaatsen. Stichting Historisch Egmond heeft, in samenwerking met de Stichting voor Funerair Erfgoed Terebinth, een inventarisatie uitgevoerd op de begraafplaats van Egmond. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veel bijzondere grafmonumenten aanwezig zijn. Ruim honderd historische grafmonumenten komen in aanmerking om te behouden. Het gaat om opgaande smalle grafstenen, die met name geplaatst zijn in de grafvelden op het zuidelijk deel van de begraafplaats. Op dit deel van de begraafplaats blijven de historische graven in stand. Instandhouding van historische graven levert geen problemen op voor de capaciteit van de begraafplaats. Er blijven voldoende graven beschikbaar. Na Egmond worden ook de begraafplaatsen van Bergen en Schoorl onderzocht op de aanwezigheid van historische graven.

Gestegen grondwaterpeil
Het grondwaterpeil van de begraafplaats in Egmond is de afgelopen vijftien jaar gestegen. De onttrekking van water aan de duinen is beperkter, wat tot stijging van het grondwater heeft geleid. Daarom wordt voortaan maximaal in twee lagen diep begraven, in plaats van drie.