BERGEN - De gemeente heeft 149 inspraakreacties en zeven vooroverlegreacties binnengekregen op het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie voor de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg. Alle reacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie in de Nota van beantwoording inspraak en overleg. Het college heeft dinsdag ingestemd met deze nota. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt het ontwerpbestemmingsplan niet aangepast.

Provincie akkoord met plan

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft formeel laten weten dat zij instemt met het voorontwerp bestemmingsplan. "Dit is een uitermate belangrijk besluit gelet op de diverse raakvlakken met provinciaal beleid", aldus wethouder Peter van Huissteden.

Verschillende reacties

De andere reacties hebben onder andere betrekking op de locatiekeuze en overlast voor omwonenden door licht, geluid en verkeershinder. Ook wordt aangevoerd dat het terrein van Zeevogels ruim genoeg is voor de aanleg van vijf velden. Tevens is ingebracht dat voetbalvelden leiden tot een beperking van bestaande bloembollenbedrijven en het verdwijnen van zicht op de open bollenvelden.

Beste locatie

Een belangrijke onderlegger voor het ontwerp bestemmingsplan is de planMER. In deze milieueffectenrapportage (planMER) zijn de effecten voor het milieu en omgeving op deze locatie onderzocht. Verschillende varianten zijn onderzocht. Het voorontwerp bestemmingsplan is gebaseerd op de variant die als beste uit de bus kwam. “Het sportcomplex is op zorgvuldige wijze ingepast om overlast naar omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk te beperken”, aldus Peter van Huissteden. Eerder haalbaarheidsonderzoek wees al uit dat de Egmonderstraatweg de beste locatie is.

Vervolgproces

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 juni 2017 gedurende zes weken ter visie. De planning is dat de gemeenteraad op 9 november 2017 het bestemmingsplan vaststelt en definitief besluit de gronden aan te kopen.

Fusie van drie Egmondse clubs

Dit plan maakt de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef planologisch mogelijk. De leden van de drie voetbalclubs stemden eerder in met een voetbalfusie. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.