ALKMAAR - D66 heeft de afgelopen twee weken oriënterende gesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad gekozen fracties. D66 heeft OPA, GroenLinks, BAS, VVD en Leefbaar Alkmaar uitgenodigd om verder te verkennen.


Het uitgangspunt is daarbij te komen tot een brede coalitie die kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak in de Alkmaarse samenleving. Er wordt gestreefd naar een concept-coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Het voornemen is om het concept ter bespreking voor te leggen aan niet-deelnemende politieke partijen en maatschappelijke organisaties en het daarna definitief vast te stellen.