ALKMAAR - Het college heeft de uitvoeringsregels evenementen vastgesteld. De uitvoeringsregels zijn nodig voor de vergunningverlening en de handhaving bij evenementen.

Te denken valt hierbij aan regels over begin- en eindtijden, geluidnormen, openbare orde en veiligheid, schenken van alcohol, circussen, kermissen, themamarkten, braderieën, wijk en buurtfeesten e.d. Een Klankbordgroep van bewoners, organisatoren en horeca heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de uitvoeringsregels.

Klankbordgroep

Het merendeel van de Alkmaarse evenementen vinden plaats in de binnenstad. Dit is ook de plek waar de belangen van verschillende partijen rond de organisatie van evenementen tegenstrijdig kunnen zijn. Voor de totstandkoming van de uitvoeringsregels is daarom een klankbordgroep evenementen binnenstad in het leven geroepen, zodat een goede balans kan worden gevonden tussen reuring en leefbaarheid. Wethouder Victor Kloos (OPA): ‘De klankbordgroep heeft geadviseerd over diverse onderwerpen, in het bijzonder over de toegestane geluidbelasting bij evenementen in de openbare ruimte, communicatie en de afhandeling van klachten. Het advies van de klankbordgroep is verwerkt in de uitvoeringsregels. Geweldig dat we zo hebben kunnen samenwerken.’

Beperken geluidsoverlast

Naast het bieden van de mogelijkheid om evenementen te organiseren is één van de belangrijkste doelen van het evenementenbeleid het beperken van overmatige geluidoverlast voor omwonenden. 'Het GeluidBuro' heeft studie gedaan naar het geluid op en rondom zes evenementenlocaties, met aanbevelingen voor de nieuwe uitvoeringsregels. Het geluidrapport heeft, samen met het advies van de klankbordgroep, als basis gediend voor de regels over geluid bij evenementen. De bastonen, de zogenaamde c-normen, vormen de basis voor het nieuwe geluidsbeleid bij evenementen. Daarbij wordt van de organisator verwacht dat de best beschikbare techniek wordt gebruikt, zodat geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Andere nieuwe elementen zijn:

- Maatwerk op de evenementenlocaties waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden.

- Koningsnacht, Koningsdag en Alkmaar Ontzet zijn evenementen met een 'status aparte' en vallen voor wat betreft geluid buiten de nieuwe uitvoeringsregels.

- Betere communicatie met omwonenden over komende evenementen en een meldpunt voor klachten tijdens het evenement.

- Geen vergunning meer nodig voor straat en buurtfeesten.

- Duidelijke handvatten voor toezichthouders bij de handhaving.

- Groene stroom voor evenementen.

In oktober 2018 vindt een evaluatie van de uitvoeringsregels plaats in de klankbordgroep evenementen. Vervolgens worden de uitvoeringsregels opnieuw ter besluitvorming voorgelegd aan het college.