ALKMAAR - De gemeenten binnen de Regio Alkmaar hebben in januari besloten om woonwagen- en standplaatsenbeleid regionaal vorm te geven. Om goed inzicht te krijgen in het huidige beleid, aantallen plaatsen in de regio en de toekomstige behoefte wordt een inventarisatie gemaakt. Tijdens deze inventarisatie gaan de gemeenten in de regio Alkmaar individuele gesprekken voeren om meer zicht te krijgen op de woonwensen van de woonwagenbewoners.


Achtergrond
I
n de afgelopen periode is de aandacht voor woonwagenstandplaatsen toegenomen. Mede naar aanleiding van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli 2018 een nieuw beleidskader ‘Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ uitgebracht dat gemeenten bouwstenen biedt voor de beleidsvorming rondom standplaatsen en woonwagens. Dit nieuwe beleidskader verduidelijkt dat recht dient te worden gedaan aan de culturele identiteit die samenhangt met deze woonvorm.

Regio Alkmaar
De Regio Alkmaar heeft besloten een gezamenlijke inventarisatie uit te voeren naar het huidige woonwagen-/standplaatsenbeleid, het aantal standplaatsen en/of woonwagenlocaties en de feitelijke behoefte aan standplaatsen nu en in de toekomst. Door regionaal op te trekken kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld .Het is de bedoeling dat de gemeenten ook voorwaarden gaan vastleggen waaronder iemand zich kan inschrijven voor een woonwagenlocatie. Bij de inventarisatie wordt gekeken of de volgende criteria toegepast kunnen worden om een kwalitatieve lijst van standplaatszoekenden op te stellen:
- het hanteren van het afstammingsbeginsel als voorwaarde voor inschrijving als woonwagen/standplaatszoekende;
- het in rekening brengen van inschrijfkosten voor inschrijving en de jaarlijkse verlenging als woonwagen/standplaatszoekende;
- en het invoeren van een puntensysteem als volgorde bepaling voor de toewijzing en verdeling van woonwagen(s)-/standplaatsen.

Alkmaar
Voor de gemeente Alkmaar valt onder de opdracht ook het onderzoek naar de mogelijkheden om huurstandplaatsen te realiseren in De Driehoek Vroonermeer. Daarbij worden de corporaties, woonwagenbewoners en de omwonenden betrokken. Personen die bovenaan op de wachtlijst staan zoals die nu nog is opgebouwd voor de gemeente Alkmaar, ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.