ALKMAAR - Met ingang van 22 juni 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar (Noordwest Ziekenhuisgroep) gedurende zes weken ter inzage. Gelijk met het ontwerpbestemmingsplan wordt ook het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en de nota Ontwikkelingsperspectief ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving, ter inzage gelegd. Op dinsdag 4 juli is er een inloopbijeenkomst in het stadhuis met een toelichting op de plannen.

Uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan zijn het masterplan voor de vernieuwbouw van de Noordwest Ziekenhuisgroep, de inbreng van de door de gemeenteraad ingestelde klankbordgroep, waarin bewoners- en belangengroepen vertegenwoordigd zijn, en de reacties op het voor-ontwerpbestemmingsplan, dat eerder dit jaar vier weken ter inzage lag. 

Zoekgebied teruggebracht

Een belangrijke aanpassing, die tussen het voorontwerp en het ontwerp is gedaan, is het terugbrengen van het zoekgebied in de Westerhout van 13.000 tot ca. 8.000 m2. Hiervan neemt het ziekenhuis maximaal 5.900 m2 af voor de realisatie van haar plannen. Het oorspronkelijk zoekgebied stoelde op uitgangspunten voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis, zoals die door de gemeenteraad op 6 oktober 2016 zijn vastgesteld.

Complexe opgave

Noordwest Ziekenhuisgroep staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis in Alkmaar op de huidige locatie te vernieuwen met als doel toekomstbestendige gezondheidszorg voor Noord-Holland Noord te garanderen. Dit met aandacht voor de kwetsbare groene omgeving van de Westerhout en voor de (beperking van) overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden, verkeer en parkeren. Om het ziekenhuis goed in te bedden in de omgeving is er ook een ontwikkelingsperspectief voor een groter gebied opgesteld. In het ontwikkelingsperspectief zijn de ambities opgenomen. 

Inspraak 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan in te zien en hierop een reactie te geven, liggen de stukken vanaf 22 juni gedurende zes weken ter inzage. Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Op het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep, met daarin de visie op de ruimtelijke inpassing van de plannen van het ziekenhuis, en de welstandscriteria, en het ontwikkelingsperspectief Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving kunnen aparte inspraakreacties worden ingediend.
De bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.alkmaar.nl/inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt een papieren versie van de plannen ter inzage bij de gemeentelijke balie waar belangstellenden de stukken op afspraak kunnen inzien. 

Inloopbijeenkomst

Om zo breed mogelijk kennis te kunnen nemen van de plannen wordt op dinsdag 4 juli 2017 een inloopbijeenkomst georganiseerd van 17.30 tot 20.00 uur in het stadhuis, Langestraat 97. Op deze avond kunnen belangstellenden zich laten informeren over de plannen. Er zijn vertegenwoordigers van gemeente en ziekenhuis aanwezig om een en ander toe te lichten.