ALKMAAR - De gemeenteraadsverkiezing op 21 maart jl. leidde de komst in van een nieuwe coalitie in Alkmaar. In het coalitieakkoord “Alkmaar aan Zet” schetst de nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, de contouren van het nieuwe beleid voor de komende raadsperiode. In de nu gepresenteerde Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 geeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders concreet invulling aan deze contouren. Hoofdthema’s hierin zijn:

Goede leefbaarheid in Alkmaar en het buitengebied
Goede leefbaarheid hangt samen met een goede bereikbaarheid en het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. Het college zet zich extra in om te blijven behoren tot een van de veiligste gemeenten in Nederland.

Vitale samenleving
Het is belangrijk dat iedereen meedoet in Alkmaar. Daarom blijft het college inzetten op maat-schappelijke ondersteuning en participatie. Ook een goed diversiteitsbeleid, goed (bewegings)-onderwijs, een breed palet aan culturele activiteiten en goede sportfaciliteiten dragen hieraan bij.

Stimulerend ondernemersklimaat
Ruimte voor ondernemen is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente ondersteunt initiatieven in het licht van citymarketing om Alkmaar een meer herkenbaar profiel te geven.

Meer duurzame gemeente
De opgave om van de gemeente Alkmaar een meer duurzame gemeente te maken pakt de gemeente aan samen met de inwoners. Het college zet onomkeerbare stappen naar een energie-neutrale gemeentelijke organisatie en zet zich in voor een zorgvuldige en intensieve communicatie.

Dienstverlenende organisatie
Het college staat voor een dienstverlenende organisatie, het schrappen overbodige regels en het als centrumgemeente verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de regio Alkmaar.

Gezond financieel beleid
Een gezond financieel beleid is essentieel om de ambities in de komende bestuursperiode te realiseren. Het college introduceert spelregels om te komen tot een strikte budgetdiscipline en komt met een integrale visie op de financiële positie.

Concrete acties die het college in de begroting voor volgend jaar onder meer voorstelt zijn:

 • afschaffen van de hondenbelasting
 • renoveren van korfbalveld Oosterhout
 • behouden van de Karavaan voor de stad
 • intensiveren van de samenwerking met de Metropool regio Amsterdam
 • uitbreiden van taalcursussen voor laaggeletterden in de wijk
 • aanstellen van 5 senior toezichthouders (oplopend naar € 350.000)
 • aanleggen van het breedbandnetwerk in het buitengebied
 • starten met de bouw van campus voor basisscholen de Driemaster en Nicolaas Beets in De Hoef
 • verbeteren van en extra onderhoud aan trottoirs (oplopend naar € 200.000)
 • vernieuwen van het NS-station Alkmaar-noord (€ 500.000)
 • opzetten van kwartiermakersfunctie voor broedplaatsen
 • voortzetten van de extra kaasmarkten
 • hosten van Tata Steel Chess Tournament op 16 januari 2019
 • opstellen van warmtevisie (€ 200.000) en aandacht voor klimaatbestendigheid (€ 300.000)
 • opstellen uitvoeringsplan woningbouw om de woningproductie te versnellen
 • verlengen van de regeling startersleningen
 • investeren in rioleringen en wegen (€ 7 miljoen)
 • renoveren van kademuur Tuingracht De Rijp
 • investeren in onderwijshuisvesting
Totaal positief resultaat 728 1.852 2.319 1.097

Het college heeft de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De Raad behandelt deze op 5 november a.s.