ALKMAAR - Het college van B&W ziet kansen voor woningbouw op de huidige locatie van Stadswerk072. B&W stellen voor om de locatie aan de Herculesstraat vrij te maken voor de noodzakelijke woningbouw. Hiervoor wordt Stadswerk072 overgebracht naar de locatie van de Huisvuilcentrale (HVC). Hiermee zet het college een grote stap in de woningbouw ambities aan het Alkmaars Kanaal.


“Deze locatie biedt grote kansen voor woningbouw. Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een ‘stoere havenstad’ aan het Noordhollands Kanaal, waarin plaats is voor woningen, bedrijven en voorzieningen. Tegelijkertijd versterken wij de afvalinzameling in de gemeente Alkmaar.” aldus het college over deze ontwikkeling

Woningbouw Alkmaars Kanaal
De komende jaren wil Alkmaar 15.000 woningen realiseren aan het Alkmaars Kanaal. In Overdie en Oudorp staan 2.300 en 950 woningen in de planning. De locatie aan de Herculesstraat is al langere tijd te krap geworden voor Stadswerk072 met alle activiteiten en opslag van materieel en materialen. De verplaatsing van Stadswerk en de herontwikkeling van de Herculesstraat is dan ook een logische stap. Het past binnen de door de raad vastgestelde ontwikkelbeelden voor Overdie en Oudorp.

Samenwerking HVC – Stadswerk072
De HVC is nationaal een grote speler op het gebied van afvalinzameling en verwerking en is uitermate toegerust om te investeren in technologie en schaalvergroting. Daarom wordt het onderdeel afval en het afvalbrengstation van Stadswerk072 ontvlochten en ondergebracht bij de HVC. Dit biedt een kwaliteitsslag en levert voordelen op het gebied van afvalinzamelen en verwerken. Deze ontvlechting is geheel in lijn met de visie (sinds 2013) van de gemeente om uitvoerende werkzaamheden zoveel als mogelijk op afstand van de ambtelijke organisatie te plaatsen.

De andere onderdelen van Stadswerk072, waaronder het Beheer Openbare Ruimte, blijven zelfstandig. Die onderdelen vestigen zich ook op het terrein van de HVC.

HVC, beeldbepalend op de Boekelermeer
De HVC heeft de hoofdzetel in Alkmaar en de HVC is al jaren een bekend gezicht op de Boekelermeer. Bereikbaarheid en toegankelijkheid is daarmee voor bezoekers van het afvalbrengstation gewaarborgd.

De HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf volledig in eigendom van 44 gemeenten (waaronder gemeente Alkmaar) en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Gemeenteraad
Het betreft hier een voorgenomen besluit van het college. De gemeenteraad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken over dit voorstel om het afval en het afvalbrengstation te ontvlechten van Stadswerk072 en onder te brengen bij HVC, en de huisvesting en de overige delen van Stadswerk072 op het terrein van HVC.