ALKMAAR - De gemeente Alkmaar heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 1,7 miljoen op een totale begroting van € 387 miljoen. Met dit resultaat en de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota voor 2019 houdt Alkmaar op financieel vlak koers. Al blijven zorgvuldige afwegingen nodig.

Het financieel resultaat over 2018 vloeit o.a. voort uit een daling van de bijstandsuitkeringen en positieve resultaten op de grondexploitaties. Nadelen waren hogere uitgaven voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en een aantal incidentele uitgaven. De hogere uitgaven voor jeugdhulp en WMO zijn een landelijke trend, waarbij gemeenten het rijk gevraagd hebben om een hogere bijdrage.

Het college van GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA is in 2018 met het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet” voortvarend van start gegaan. Uitgangspunt bij het financiële beleid van burgemeester en wethouders is zoveel als mogelijk is initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Daarnaast moeten er in deze coalitieperiode ook veel andere zaken gebeuren, zoals het ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben, het stimuleren van de lokale economie en de creatieve sector, het borgen van de bereikbaarheid, een forse intensivering in de woningbouwopgave en de omslag naar een groene en duurzame samenleving.

Wethouder financiën Pieter Dijkman is tevreden met het jaarresultaat, maar tegelijk ook kritisch; “Het blijft lastig om alle politieke ambities en maatschappelijke opgaven binnen het beschikbare budget in te passen. Zorgvuldige afwegingen blijven nodig. Zo hebben we – mede door het positieve jaarrekeningresultaat – geld beschikbaar kunnen stellen voor projecten als het transitieplan Jeugdhulp 2018- 2020, de herinrichting van het kerkhof en kerkplein bij de Grote Kerk en voor de Woon-zorg-opgaven 2018-2023.
wethouder Financiën Pieter Dijkman

Op dit moment zijn de cijfers nog niet definitief gecontroleerd. De gemeente verwacht in juni de controleverklaring te ontvangen. De jaarstukken komen op 28 juni in de raadscommissie en op 4 juli in de gemeenteraad aan de orde.