ALKMAAR - De jaarrekening van de gemeente Alkmaar over 2021 laat een positief resultaat zien van € 24 miljoen. Bij alle beperkingen die Nederland in 2021 kende vanwege de coronapandemie zijn in Alkmaar op veel beleidsterreinen toch flinke stappen gezet, zoals op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, verduurzaming en klimaat.

Met de jaarrekening 2021 doet het college van burgemeester en wethouders verslag van en legt het verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. De jaarrekening over 2021 sluit de gemeenteraads-periode 2018-2022 af. Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart jl. is er een nieuwe gemeenteraad aangetreden.

Woningbouwopgave

In de afgelopen raadsperiode is er volop ingezet op de woningbouwopgave. Zo is op bedrijventerrein Oudorp gestart met de bouw van 411 woningen aan het Jaagpad-oost. De nieuwe woonwijk Vroonermeer-noord is praktisch afgerond met 750 woningen. Voor Overdie is de Koers 2021 vastgesteld voor 1.150 woningen. Voor de realisatie van totaal 15.000 woningen aan het Alkmaars Kanaal is de start van de ontwikkeling van de nieuwe haven in de Boekelermeer essentieel. Bedrijven die voor hun activiteiten afhankelijk zijn van transport over water en nu nog gevestigd zijn in transformatiegebieden, krijgen hiermee gelegenheid om te verplaatsen en zo plaats te maken voor al die nieuwe woningen.

Nog meer bereikt

Maar hoe belangrijk woningbouw ook is, het heeft het college de ogen niet doen sluiten voor andere aspecten en vraagstukken in onze gemeente. Ook verduurzaming en het klimaat stonden de afgelopen periode centraal. Net als veiligheid voor onze inwoners en de bereikbaarheid van de gemeente met fiets, auto of OV. In de jaarrekening valt nog veel meer lezen wat er afgelopen jaar bereikt is, van de doorontwikkeling van de gebiedsteams, de verlenging van de ‘Gelijke Kansen Agenda’ tot 2024 voor het onderwijs, tot het programma Bereikbare steden.

Bestuurlijke samenwerking belangrijk

En de coronapandemie heeft weer eens aangetoond hoe belangrijk bestuurlijke samenwerking is getuige alle activiteiten die in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD ontplooid zijn bij de zorg voor de gezondheid van Alkmaarse inwoners. Zo werkt de gemeente op dit moment ook intensief met regio samen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Hoe kwam het resultaat tot stand?

Belangrijke posten uit het positieve resultaat van € 24 miljoen zijn:
  • € 3,1 mln. door extra middelen ter compensatie van coronamaatregelen
  • € 2,4 mln. door lagere lasten bijstandsuitkeringen
  • € 2,6 mln. door lager vastgestelde subsidies
  • € 2,2 mln. aan tussentijdse winstnemingen bij grondexploitaties
  • € 1,7 mln. op de uitvoering van de Tozo-regeling
  • € 1,6 mln. op de uitvoering van de TONK-regeling
  • € 1,5 mln. aan hogere legesopbrengsten
  • € 1,4 mln. aan lagere lasten beschermd wonen
Het genoemde resultaat kan worden afgezet tegen de voor 2021 begrootte uitgaven van de gemeente van totaal € 466 miljoen.

Financiële positie versterken

Wethouder financiën, Pieter Dijkman, kijkt tevreden terug op 2021. “Er zijn goede resultaten gezet op vele terreinen maar zeker ook bij de woningbouw ondanks de explosief gestegen bouwkosten en de coronapandemie. En we houden een fors bedrag over op onze begroting. Hiermee kan de financiële positie van Alkmaar worden versterkt wat nodig is voor de ontwikkeling van de gemeente”.
-Pieter Dijkman, wethouder financiën

N.B.

Op dit moment zijn de cijfers nog niet van een accountantsverklaring voorzien. De gemeente verwacht de laatste week van de maand mei de controleverklaring te ontvangen.