BERGEN - Het college van B&W legt de gemeenteraad op 6 juli de Kadernota 2018 voor, een meerjarenraming voor de periode 2018-2022. De meerjarenraming sluit met een positief saldo, zowel gemiddeld als voor ieder afzonderlijk jaar. Wethouder Hugo Snabilie: “Het huishoudboekje van de gemeente Bergen is prima op orde. Het college vindt het belangrijk om in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een sluitende meerjarenbegroting achter te kunnen laten voor de nieuwe raad. Dat is gelukt.”

Het college constateert dat veel speerpunten uit het coalitieprogramma zijn afgerond, in een vergevorderd stadium van besluitvorming zijn of gereed voor uitvoering. “Een resultaat om als college en coalitie trots op te zijn. We hebben het niet nagelaten om een aantal dossiers met lange voorgeschiedenis op te pakken en gereed te maken voor besluitvorming. Terugkijkend denken we onder andere aan de dossiers fusie Berdos met BSV en het Slotkwartier. Al kijken we vooruit dan hebben we het bijvoorbeeld over de herinrichting van Schoorl en Bergen.”

Met het oog op de verkiezingen op 21 maart richt de Kadernota zich vooral op de eerste maanden van 2018. De insteek van het college is dat er financiële ruimte overblijft voor de nieuw coalitie die na de verkiezingen aantreedt. Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de kadernota wordt de begroting 2018 opgesteld.

Lagere afval- en rioolheffing

In de kadernota wordt voorgesteld de afval- en rioolheffing te verlagen en de OZB- opbrengsten niet te verhogen. Het tarief van de toeristenbelasting en de parkeertarieven worden ook niet verhoogd.

Tijdelijke opbrengsten in algemene reserve

De precariobelasting op kabels en leidingen kan tot 2021 worden geheven. De opbrengsten worden toegevoegd aan de algemene reserve. “Zo went de gemeente niet aan deze tijdelijke opbrengsten, en hoeft er later niet voor grote bedragen te worden omgebogen. Tegelijkertijd wordt gereserveerd voor eenmalige investeringen, zodat daar niet extra voor hoeft te worden geleend. De schuldquote neemt hierdoor per saldo toch af, zodat de toekomstige generaties geen gemeente hebben met een hoge schuldenlast.”

Besluitvorming

Het college is op 23 mei akkoord gegaan met de Kadernota. Op 22 juni wordt deze aan de Algemene Raadscommissie gepresenteerd. De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 6 juli.