ALKMAAR - Het college van burgemeester en wethouders wijst in een voorgenomen besluit de locatie Helderseweg 8 (het deel van de Brandweerkazerne) aan als nieuwe locatie voor de opvang van de dak- en thuislozen in de regio Alkmaar. Met het voorgenomen besluit geeft het college uitvoering aan de motie van de raad om de huidige nachtopvang aan de Jan de Heemstraat te verplaatsen.


Bij de zoektocht naar een geschikte en toekomstbestendige dak- en thuislozenopvang, passend binnen de door de raad vastgestelde kaders van de beleidsvisie Maatschappelijke Opvang (december 2019), stonden de verbetering van de zorg en de veiligheid rondom de doelgroep centraal. Verschillende locaties zijn om die reden afgevallen.

De Helderseweg komt als meest geschikte locatie uit de bus omdat deze meer plaats biedt waardoor minder mensen op straat hoeven te bivakkeren, er meer samenwerking mogelijk is met overige taken en functies in de maatschappelijke opvang, zoals de inloopvoorziening en verslavingszorg, en ruimte biedt voor de maatwerk-voorzieningen die de doelgroep nodig heeft. Uit kostenoogpunt is een voordeel dat het complex reeds in eigendom is van de gemeente. Verder maakt het pand met een eigen ingang aan de kanaalzijde goed toezicht mogelijk. Het college gaat in gesprek met omwonenden en aansluitend de gemeenteraad, waarna het besluit definitief kan worden genomen.

Regionale opvang
De gemeente Alkmaar is als centrumgemeente van de regio verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. Mensen belanden door uiteenlopende omstandigheden (schulden, geen werk, echtscheiding) op straat. Het is de taak van de centrumgemeente om opvang en ondersteuning van de doelgroep te organiseren. De organisatie van de opvang wordt in de praktijk uitgevoerd door dnoDoen.

Wethouder maatschappelijk opvang Robert te Beest is ingenomen met de nieuwe voorziening: “Ik ben blij dat we nu een goede locatie hebben gevonden. We helpen hiermee een belangrijke groep mensen, die onze zorg hard nodig heeft om zich staande te houden in de maatschappij”.