ALKMAAR - Pieter Kos gaat de nieuwe verkenningen opstarten namens GroenLinks. Kos is sinds 2014 wethouder in Den Helder, daarvoor was hij 8 jaar lid van de Leidse gemeenteraad. Kos kent de regio (bestuurlijk) goed, onder andere door zijn voorzitterschap van de GGD.

Na een eerste verkenning die niet op instemming van de raad kon rekenen heeft de raad GroenLinks
het voortouw gegeven om met een nieuwe en open verkenning te komen. Doordat de eerdere
verkenning is gestaakt en via een motie met een kleine meerderheid van de raad is bepaald dat de
verkenning over is, realiseren we ons als GroenLinks we dat er een flinke opdracht ligt voor de
nieuwe verkenner om partijen te laten doen vertrouwen in deze nieuwe verkenning.

GroenLinks schuift aan

De fractie van GroenLinks heeft daarom besloten niet aanwezig te zijn bij de verkennende
gesprekken. Net als andere fracties schuiven zij als deelnemer aan. Partijen moeten in openheid en
rust moeten kunnen spreken, en dat daar hoort wat GroenLinks betreft een vertrouwelijke setting
bij.

Opgave

Onze gemeente staat voor grote uitdagingen. Alkmaar zijn aan de vooravond van een schaalsprong in
omvang van onze gemeente- onder meer door de ontwikkeling van 15.000 woningen in het
Alkmaars Kanaal. Alkmaar bouwt diverse wijken en betaalbare woningen voor iedereen. Deze
verandering kan niet plaatsvinden zonder de andere uitdaging: vernieuwing van infrastructuur en
duurzame mobiliteit.

Gemeente Alkmaar is al vele jaren een gastvrije gemeente voor vluchtelingen, voor GroenLinks is dit
een belangrijk thema.

Armoede bestrijding , jeugdzorg en gelijke kansen voor iedereen zijn wat ons betreft de sociale
thema’s die de komende jaren veel aandacht en investering van ons als gemeente vragen. Hierin
vinden wij dat een gemeente er voor haar inwoners is en we zoeken daarbij naar partijen die vanuit
vertrouwen de burger willen ondersteunen en helpen daar waar dat nodig is.

Inhoud verkenning

Groenlinks wil graag dat de verkenning wordt uitgevoerd op inhoudelijke raakvlakken zoals
omschreven in de diverse verkiezingsprogramma’s, thema’s waarop een coalitie kan samenwerken
en de gemeente verder kan brengen.

Daarnaast zien we ook graag dat er verkend wordt op onderling vertrouwen en verbondenheid.
Daarbij zien we ook graag in kaart gebracht welke voorwaarden hierbij volgens de fracties nodig zijn.
Tenslotte achten wij het belangrijk om de fracties te vragen mee te denken hoe –nadat een beoogde
coalitie is aangegeven- vervolgstappen kunnen worden gezet. Hoe stellen fracties zich voor om qua
proces tot een coalitieakkoord te komen? Wat zouden zij graag zien qua aanpak? Hoe en op welke
wijze gaan we participatie vorm geven en draagvlak creëren bij de samenleving, andere partijen en
maatschappelijke organisaties. Groenlinks hoort graag hoe andere partijen hier tegen aan kijken.
GroenLinks vindt het belangrijk dat de stappen in zorgvuldigheid worden gezet. Groenlinks geeft
hierin de verkenner de tijd, de ruimte en vrijheid om te doen wat de verkenner uiteindelijk het beste
lijkt voor het proces en de uitkomst.

Er wordt uiteindelijk een openbaar verslag gemaakt van de bevindingen van de verkenner.

De verkenner gaat na dit weekend starten met de verkenning