NOORD-HOLLAND NOORD - Vanmiddag hebben wethouders uit Noord–Holland Noord aan een delegatie Kamerleden de ‘samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie’ aangeboden. De vraag naar meer woningen in Noord–Holland Noord is groot. Doel van het regionale akkoord is om snel meer woningen te bouwen en met minister Ollongren (BZK) afspraken te maken over samenwerking en samen investeren in het versnellen van woningbouw. Daarvoor zijn ook investeringen in de infrastructuur in samenhang de Metropool Regio Amsterdam noodzakelijk.


Het regionale akkoord komt voort uit de Woondeal die 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, De Woningmakers, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland willen gaan sluiten. Binnen Noord- Holland Noord stelt Regio Alkmaar-Hoorn samenwerkingsafspraken met minister Ollongren van BZK voor. De regio biedt bijzonder potentieel om - in aansluiting op de Metropool Regio Amsterdam (MRA) - tot woningbouwversnelling te komen en wil daar snel mee aan de slag.

Noord–Holland Noord vraagt de minister om samenwerking en middelen om bestaande woningbouwlocaties bij OV-knooppunten goed te kunnen benutten. Daarbij staan drie doelen centraal:
  • Versnelling woningbouw in samenhang met mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzame economische ontwikkeling;
  • Bundeling van publieke en private investeringskracht en expertise, o.a. om een realistische programmering in de tijd tot stand te brengen;
  • Facilitering van het ‘daily urban system’ van de MRA en de lijn Amsterdam – Castricum – Alkmaar – Heerhugowaard – Hoorn.

Wethouders Paul Verbruggen (Alkmaar), Paul Slettenhaar (Castricum), Marjon van de Ven (Hoorn) en Jelle Beemsterboer (Schagen) benadrukten bij de Kamerleden het feit dat in de regio voor de verdere ontwikkelingen en versnelling woningbouw geen nieuwe vervoers- of stedelijke structuren hoeven te worden aangelegd, maar wel verbeteringen en aanvullingen.

De afspraken voldoen aan de voorwaarden voor woningbouwontwikkeling die de minister die in haar brief “Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)”, d.d. 23 april 2020 aan de Kamer heeft gezonden. In de afspraken is o.a. aandacht voor de ontwikkeling van het potentieel in Regio Alkmaar – Hoorn, de financiële ondersteuning bij de onrendabele top bij woningbouw, bijvoorbeeld via bovenwijkse voorzieningen, bundelen ruimtelijke ontwikkelingen nabij openbaarvervoersknooppunten, een veilig fietsennetwerk, vergemakkelijking van de ketenreis, versterking van de spoorverbindingen en instandhouding van de IC-stations. Ook is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van toevoeging van spoortunnels om meer en snellere treinen te kunnen laten rijden.