ALKMAAR - De gemeente Alkmaar wil het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Hiervoor zijn forse investeringen nodig. Om dit mogelijk te maken onderzoekt de gemeente een nieuwe methodiek, het zogeheten “Bewust Investeren”. Bij deze aanpak worden de panden overgedragen aan een stichting, die de verduurzaming voor zijn rekening neemt. Met de overdracht van de panden verbetert de gemeente tegelijk haar schuldpositie

In het coalitieakkoord is afgesproken het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Tevens is afgesproken de schuldpositie van de gemeente te verminderen. En investeren staat daar haaks op. In dit spanningsveld is gezocht naar een aanpak die aan beide doeleinden tegemoetkomt. Deze is gevonden in de organisatie Bewust Investeren. Door het maatschappelijk vastgoed van de gemeente over te dragen aan een op te richten stichting verbetert de schuldpo­sitie van de gemeente. De stichting organiseert vervolgens de gehele verduurzaming, waarbij de gemeente een regierol heeft en zeggenschap houdt over het vastgoed. De voorgestelde methodiek is nieuw in Nederland en de gemeente Alkmaar gaat als een van de eerste gemeenten deze nu onderzoeken om toe te passen. De methodiek wordt gefinancierd door Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Nationale Nederlanden. Bewust Inesteren werkt hierbij nauw samen met de BNG.

Verduurzamen
Uit een inventarisatie blijkt dat 85% van de gemeentelijke gebouwen niet voldoet aan de huidige en toe­komstige eisen op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe eis bij nieuw­bouw van ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) ingevoerd. Speerpunten van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid zijn verlaging van het energieverbruik en CO2 reductie.

Schuldpositie
De gemeente heeft in de vastgoedportefeuille circa 190 gebouwen. De duurzaamheidsopgave voor gemeentelijk vastgoed vraagt dat er wordt geïnvesteerd in de panden. Tegelijkertijd zou hierdoor de schuldpositie weer verder toenemen. Bewust Investeren biedt de mogelijkheid te investeren in de duurzaamheidsopgave zonder dat de schuldpositie verder oploopt. De eerste tranche van panden omvat onder meer twee nieuwbouw onderwijsscholen (Campus de Hoef en de nieuwe school in de Vrooneremeer) plus een aantal bestaande panden (parkeergarages, Stadskantoor, cultuurgebouwen), die gezamenlijk een bedrag van ca. € 60 miljoen vertegenwoordigen.

Wethouder Vastgoed Pieter Dijkman en wethouder Verduurzaming Christian Braak zijn beide zeer positief gestemd over de voorgestelde nieuwe aanpak.

"Met het plan ‘verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt in gemeentelijk vastgoed geïnvesteerd en wordt invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen en het verduurzamen. Anderzijds heeft het overdragen van panden ter waarde van circa € 60 miljoen een substantieel effect op de schuldpositie. De schuldquote wordt met 16 procentpunten verlaagd van 105% naar 89%.”
- wethouders Christian Braak (links) en Pieter Dijkman