BERGEN - De gemeente vervangt nog dit jaar zo’n zestig populieren verspreid door de gemeente. Uit een inventarisatie van de populieren blijkt namelijk dat deze bomen gevoelig zijn voor takbreuk. Ze worden vervangen door bomen die hiervoor niet gevoelig zijn.

In de jaren zestig en zeventig zijn veel populieren aangeplant. Dit zijn bomen die snel groeien en al snel beeldbepalend zijn. Helaas komt er bij dit soort bomen op latere leeftijd veel takbreuk voor.

Oorzaak takbreuk
De oorzaak kan worden gezocht in het feit dat er slechte varianten in omloop waren. Canadese populieren staan bijvoorbeeld bekend als bomen waarvan spontaan dikke takken afbreken. Voor Italiaanse populieren geldt dit daarentegen niet.

Daarnaast zorgen lange perioden van droogte in combinatie met hogere windsnelheden voor een verandering in de structuur van de boom. Takken worden knikgevoelig en breken spontaan af. En er komen meer ziekten en plagen voor zoals roest en schorsbrand (schimmelziektes) waardoor takken afbreken.

Bomenbeheer
Niet alle populieren in de gemeente Bergen worden vervangen. Van zestig stuks is de inschatting gemaakt dat het te onveilig is als ze blijven staan. De populieren worden gefaseerd vervangen. Omwonenden worden geïnformeerd.

Vervangen van bomen hoort bij het beheer van bomen. Nieuwe bomen die worden geplant, worden ook ooit vervangen. Toch blijft het lastig om populieren te kappen die er ogenschijnlijk gezond uit zien en tot op hoge leeftijd vitaal en mooi groen zijn.