ALKMAAR - De gemeente Alkmaar maakt werk van diversiteit en wil een organisatie zijn waarin ruimte is voor verschil. Een organisatie waar iedereen zich welkom voelt en volwaardig meedoet, ongeacht leeftijd, huidskleur, afkomst, geloof, gender, seksuele oriëntatie of beperking. Om dit te bekrachtigen tekende wethouder Pieter Dijkman op 11 januari in Amersfoort het Charter Diversiteit. Tegelijkertijd ondertekenden Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad het Charter Diversiteit.

Ruim 7000 bedrijven en organisaties in Europa hebben inmiddels een diversiteitscharter ondertekend. In Nederland hebben tot nu 103 organisaties het Charter ondertekend. Van de gemeenten hadden tot nu toe alleen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag het Charter ondertekend

De kern van de aanpak richt zich op het vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand door werving, behoud en ontwikkeling. Daartoe neemt de gemeente maatregelen zoals het aanpassen van de wervingsteksten en -kanalen, het aanpassen van het ontwikkelingsaanbod en het verstevigen van relaties met onderwijsinstellingen en sociaal maatschappelijke partners.

Een organisatie waarin het voor iedereen goed werken is stelt de gemeente in staat de diverse uitdagingen waar de lokale samenleving voor staat op een effectieve manier aan te pakken. Niet alleen kan een diverse organisatie beter inspelen op de maatschappelijke behoeften, maar ook wordt de positie als werkgever versterkt doordat een diverse organisatie aantrekkelijker is voor een grotere groep van (potentiële) werknemers.

Onlangs stelde het college de Alkmaarse Diversiteitsagenda vast waarin zij vastlegde hoe we in Alkmaar omgaan met onze onderlinge verschillen. De gemeente geeft zelf nu het goede voorbeeld met het personeelsbeleid in de eigen organisatie. Alkmaar wordt hierbij ondersteund door Diversiteit in Bedrijf, een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers.