ALKMAAR - Net als over het jaar 2015 heeft het college van B&W op verzoek van de gemeenteraad over 2016 een stresstest uitgevoerd. De conclusie van de test is dat de financiële positie van de gemeente Alkmaar op dit moment sterk genoeg is om risico’s op te vangen.

Met een berekend weerstandsvermogen van 2.4 laat de stresstest een sterke financiële positie zien en een verdere verbetering van dat vermogen ten opzichte van 2015 (2,1). Het weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen. De stresstest beoordeelt de weerbaarheid van een gemeente bij financieel slecht weer aan de hand van kengetallen, zoals de solvabiliteit, de liquiditeit en de lokale lasten. Zo is er voor Alkmaar ook een ‘rentestijgingsscenario’ doorgerekend met een positieve uitkomst. De stresstest wordt uitgevoerd aan de hand van de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2016 en maakt gebruik van de Houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.