ALKMAAR - Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Alkmaar het initiatiefvoorstel tot herontwikkeling van de Achterdam vastgesteld en het college de opdracht gegeven om in overleg met de belanghebbenden de mogelijkheden te verkennen en in beeld te brengen om de Achterdam te zoneren in twee zones; één voor prostitutie en één voor wonen en werken (waar prostitutie niet is toegestaan). De verkenning levert op dat een actieve rol van de gemeente bij de zonering financiële risico´s met zich meebrengt. Het college legt de verkenning voor aan de gemeenteraad om de vervolgstappen te bepalen.

Zonering

Sinds de halvering van het aantal prostitutie-ramen aan de Achterdam zijn er, verspreid over de straat, een aantal panden die hun prostitutie-functie hebben verloren. Deze panden staan leeg en zijn in zeer slechte staat. De panden zijn in 2012 in beslag genomen op basis van het onderzoek dat het Landelijk Bureau Bibob in 2008 heeft uitgevoerd. Om de leefbaarheid te versterken is het belangrijk dat de panden aan de Verdronkenoord-zijde niet meer worden gebruikt voor prostitutie, maar enkel voor het wonen en/of door een maatschappelijk functie. Om dit te laten slagen is het de bedoeling bezit en gebruik van een aantal panden te wisselen, zodanig dat concentratie van wonen mogelijk wordt gemaakt aan de Verdronkenoord-zijde, en prostitutie aan de Dijk-zijde van de Achterdam.

Financiële risico´s

Om de zonering van prostitutie mogelijk te maken ligt het voor de hand dat de gemeente in het bezit komt van de panden die in 2012 in beslag zijn genomen en onlangs zijn overgedragen aan Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In de verkenning wordt beschreven wat er nodig is om de panden aan te kopen van RVB en welke gevolgen en risico’s daaraan verbonden zijn.

Het gaat vooral om het financiële risico dat de gemeente loopt bij aankoop van de panden. Niet aankopen van de panden betekent niet dat de situatie op de Achterdam verder achteruit zal gaan. Integendeel, niet aankopen betekent dat RVB de panden aan de markt verkoopt en de markt zijn werking doet. De verkochte panden krijgen de bestemming wonen/maatschappelijke doeleinden. Het karakter van de Achterdam verandert daardoor. De leefbaarheid en uitstralingvan de Achterdam en omgeving zal zich daarmee ontwikkelen tot een aantrekkelijk onderdeel van de historische binnenstad.

Raamprostitutie

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op de raamprostitutie van de Achterdam. Er is een landelijke trend van afnemend bezoek van de raamprostitutie. Dit heeft te maken met de opkomst van internet prostitutie. Daar komt bij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de legalisering van thuisprostitutie, dit wetsvoorstel ligt nu in Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer instemt vanwege ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Wanneer thuisprostitutie legaal wordt is de verwachting dat raamprostitutie (nog meer) afneemt.

Vervolg

Het resultaat van de verkenning wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad om deze oriënterend te bespreken en te bepalen wat de volgende stap moet zijn. Op dinsdag 11 juli 2017 wordt de verkenning besproken in de Raadscommissie Bestuur en Middelen.