De financiële resultaten van de gemeente Alkmaar zijn het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Deze week presenteert het college van BW de jaarrekening over 2015 die een batig saldo laat zien van € 6,5 miljoen. De eerste bestuursrapportage over 2016 geeft aan dat de inkomsten en uitgaven binnen de begroting zullen blijven. Ook geeft de voorjaarsnota 2017-2020 een sluitend meerjarenperspectief en wordt het beleid fors geïntensiveerd. Op 7 juli behandelt de gemeenteraad de stukken.

De zomernota van september 2015 gaf nog een eindejaarsverwachting van min 4,5 miljoen. Het college heeft vanaf de zomer een aantal stevige maatregelen ingevoerd waaronder het aanscherpen van de financiële discipline, temporiseren van investeringen en het verbeteren van de financiële organisatie.
Het batig jaarrekening resultaat van € 6,5 miljoen bestaat voor € 4,1 miljoen uit een voordelig saldo in het sociale domein. Door een nieuwe afrekenmethodiek is een voordeel voor de gemeente ontstaan. Daarbij hebben de cliënten wel altijd de nodige zorg en begeleiding ontvangen. Tevens hebben innovaties in zorg en begeleiding bijgedragen aan het positieve resultaat.

Buiten het sociaal domein waren er positieve resultaten in de verkoop van vastgoed te melden en is de uitkering uit gemeentefonds hoger. Tot slot zijn de uitgaven in de bedrijfsvoering verminderd door het drastisch beperken van de inleenkrachten.

Voorjaarsnota 2017-2020
Uitgaande van het coalitieakkoord 2015-2018 is het college nu halverwege de raadsperiode.Door het proces van de voorjaarsnota tijdig aan te pakken is vroeg in het lopende boekjaar duidelijk geworden welke (meerjarige) financiële uitdagingen er nog liggen. De financiële weerbaarheid van Alkmaar is ook met het financieel meerjarenperspectief in de voorjaarsnota 2017-2020 versterkt. Verder laat de bestuursrapportage over de eerste maanden van dit jaar zien dat de uitgaven en inkomsten volgens de ramingen verlopen. Het gaat dus financieel een stuk beter met Alkmaar. Het coalitieakkoord kan worden uitgevoerd en op onderdelen is er zelfs nog wat ruimte voor intensivering, zoals in economie en sport. Daarbij blijven de gemeentelijke lasten voor de inwoners tot de laagste van Nederland behoren binnen de categorie van 100.000+ gemeenten. Het weerstandsvermogen van de gemeente is bijna dubbel zo groot als wat de gemeenteraad wenselijk acht.

Tevredenheid over gemaakte stappen
De wethouder Financiën, Pieter Dijkman (VVD) is tevreden over de gemaakte stappen, maar blijft waakzaam: “Toen ik hier een jaar geleden aantrad trof ik een complexe situatie aan. Het was het jaar waarin de fusie van drie gemeenten, het uitvlechten van organisatie-onderdelen en de decentralisaties van de zorg samen kwamen. Dit leidde tot tussentijdse bijstellingen van de begroting met een negatieve prognoses voor het jaarrekeningresultaat als gevolg. Ik ben blij dat de maatregelen die we toen als college hebben getroffen effect hebben gehad. Door onder meer extra bezuinigingen en een streng uitgavenregime ligt er nu een jaarrekening met een positief resultaat. Daarbij hebben we de kwaliteit van de dienstverlening op niveau kunnen houden. Ook is er een sluitend meerjarenperspectief. Wat overigens niet inhoudt dat wij nu op onze lauweren kunnen rusten. Het is het college volstrekt helder dat het verbeterproces van de financiële organisatie hiermee niet is afgerond. Daar zetten wij de komende periode dan ook vol op in”.