ALKMAAR - De klankbordgroep evenementen heeft woensdag 13 december een eensgezind advies uitgebracht aan wethouder Victor Kloos over de geluidsbelasting bij evenementen.

Zes locaties - 5 binnen de Alkmaarse ring en de Noorderkade - werden beoordeeld. Dit gebeurde op basis van de onderzoeksresultaten van het GeluidBuro.

Het GeluidBuro onderzocht de Paardenmarkt, Platte Stenenbrug, Hofplein, Waagplein, Canadaplein en de Noorderkade en deed vervolgens aanbevelingen per locatie over de geschiktheid van de locatie, het aantal- en soort evenementen en de bijbehorende maximale geluidbelasting (zie bijlage).

Belangrijke punten uit het advies van het GeluidBuro:

  • De meest geschikte locatie voor geluidsevenementen is de Paardenmarkt. De Platte Stenenbrug is niet geschikt. Het Hofplein en de Noorderkade zijn redelijk geschikt, het Waagplein en Canadaplein zijn minder geschikt.

  • Aanbevolen wordt geluidnormen te stellen op de gevels van omliggende geluidgevoelige gebouwen, omdat dit de mate van hinder representeert die omwonenden ervaren.

  • In de binnenstad van Alkmaar worden verschillende soorten evenementen georganiseerd. Er is behoefte aan een categorisering van evenementen en hun geluidsbelasting zodat men weet ‘waar het eigenlijk over gaat’. Op deze manier kan er een maximum gesteld worden aan evenementen(dagen) per categorie per evenementenlocatie.

  • Een helder en centraal klachtensysteem met adequate opvolging is het sluitstuk van een effectief evenementenbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om een juiste registratie van de klacht, maar ook om de informatie rondom die klacht.

De klankbordgroep evenementen is samengesteld met onafhankelijk voorzitter, Gerrit Valk, binnenstadbewoners (8 leden), evenementorganisatoren (5 leden), horeca (3 leden) en de gemeente. De besprekingen in de klankbordgroep hebben geleid tot een unaniem aangenomen advies aan het college van burgemeester en wethouders (zie bijlage).

Hoofdpunten advies klankbordgroep evenementen:

  • De rapportage van het GeluidBuro moet de basis zijn voor de vaststelling door het college van de nieuwe uitvoeringsregels bij evenementen.

  • Koningsnacht, Koningsdag en Alkmaar Ontzet zijn evenementen met een “status aparte” en vallen voor wat betreft geluid buiten de nieuwe uitvoeringsregels.

  • Organisatoren van evenementen dienen maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te beperken, zoals de – uit oogpunt van de beperking van geluidsoverlast - meest geschikte podiumopstelling en andersoortige maatregelen om geluid te dempen. De gemeente kan dergelijke maatregelen opleggen als onderdeel van de vergunningverlening.

  • Stel duidelijke richtlijnen op voor de meting van evenementengeluid en de handhaving. Handhaving van de nieuwe uitvoeringsregels dient te geschieden met een betrouwbaar meetsysteem. De gemeten waarden dienen “live” op een internetsite te worden getoond, waarbij door bewoners (al dan niet anoniem) gereageerd kan worden.

  • Publiceer binnengekomen evenementaanvragen, ook als deze nog niet compleet of goedgekeurd zijn.

  • Er dient een klachtentelefoonnummer te komen dat bij een evenement daadwerkelijk wordt opgenomen, zodat de organisator na onderzoek op locatie door Handhaving kan worden gemeld dat hij in overtreding is.

Voorzitter Gerrit Valk: “Het is zeer verheugend dat het ondanks verschillende invalshoeken en belangen toch is gelukt om een unaniem advies uit te brengen. De discussie was soms emotioneel, maar tegelijk altijd correct naar elkaar toe. We houden deze groep voorlopig bij elkaar om de praktijk te toetsen aan de op te stellen nieuwe uitvoeringsregels”.

Wethouder Victor Kloos: “Ik ben de klankbordgroep zeer erkentelijk voor haar inzet en het unanieme advies. Dit is een grote stap voorwaarts. Mijn inzet zal zijn om dit advies in de op te stellen nieuwe uitvoeringsregels goed tot zijn recht te laten komen”.