ALKMAAR - Tijdens de landelijke Dag van de Leerplicht bezochten wethouder Onderwijjs, Elly Konijn-Vermaas en de leerplichtambtenaren de basisscholen De Wegwijzer en de Piramide (speciaal basisonderwijs). Ook een bezoek aan de Taalklas stond op het programma. De leerlingen vertelden zelf aan de groep bezoekers hoe ze het onderwijs in het land van herkomst ervaren hadden.

De Wegwijzer
De kinderen uit de bovenbouw van de Wegwijzer ontvingen de wethouder allerhartelijkst. Ze kregen een leuke presentatie van een leerplichtambtenaar over de Leerplichtwet en alle kansen op onderwijs die hiermee samenhangen. Na afloop mochten ze vrijuit vragen stellen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

De Taalklas
Het tweede deel van de ochtend werd in de Taalklas doorgebracht. Als een kind net in Nederland woont, heeft het recht op onderwijs, maar spreekt nog geen Nederlands. Vier dagen in de week gaat een leerling daarom naar de Taalklas, die is gevestigd bij de Wegwijzer. Daar volgt de leerling dan een intensief programma. Zo wordt het kind voorbereid op het reguliere basisonderwijs in de eigen woonomgeving waar het de vijfde schooldag doorbrengt. Er kwamen opmerkelijke en ook schrijnende verhalen los over de manier waarop de kinderen onderwijs kregen in hun land van herkomst. Ze gaven aan blij te zijn met hun school hier en de veiligheid die daarbij vanzelfsprekend is.

Piramide
’s Middags werd de school voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide bezocht. Tijdens het programma kreeg de groep een rondleiding door de school en werden korte bezoekjes in de klas afgelegd. Het gaf een inkijkje in de boeiende wereld van onderwijs op maat, waarbij structuur en regelmaat in het dagprogramma van groot belang zijn. Tot slot was er een gesprek met ouders van leerlingen van deze school. Aan de hand van stellingen konden zij van gedachten wisselen met de wethouder en ambtenaren. Dat zorgde voor mooie inzichten in elkaars activiteiten rondom deze kinderen.

Dit jaar hebben we bewust stilgestaan bij het feit dat het recht om te leren niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Hier zorgen een veilige leeromgeving en professionele begeleiding er voor dat kinderen met plezier kunnen leren en opgroeien.
- wethouder Elly Konijn-Vermaas