BERGEN - Het college ziet vier mogelijke scenario’s voor de voortgang van de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Dit staat in een memo van het college aan de gemeenteraad. Het college komt binnenkort met een voorstel aan de raad om een keuze te maken welk scenario of scenario’s uitgewerkt moet(en) worden om verder te kunnen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie.

Vier scenario’s
Eén of meer van de volgende vier scenario’s kan uitgewerkt worden:

  • het huidige plan “De Zeven Dorpelingen” stopzetten na een schikking met Schrama BV en met alle betrokkenen en belanghebbenden in een open planproces –co-creatie- een heel nieuw plan ontwikkelen;
  • het op punten aanpassen van het huidige plan ‘De Zeven Dorpelingen’ in overleg met bezwaarmakers, ondernemers en inwoners;
  • het voorbereiden van een intrekkingsbesluit voor het bestemmingsplan, waarmee de huidige plannen formeel worden teruggedraaid;
  • het uitvoeren van het plan ‘De Zeven Dorpelingen’ van Schrama BV.

Wethouder Frits Westerkamp: “We hebben vier scenario’s geschetst hoe we nu verder zouden kunnen. Het zijn scenario’s op procesniveau. De raad moet eerst op dat niveau een keuze maken voordat we verder met elkaar kunnen. We willen straks als college graag van de raad horen welke richting de voorkeur heeft en welke scenario’s wij de komende tijd moeten onderzoeken.”

Onderzoeken
Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad om één of meer van de vier scenario’s uit te werken start de onderzoeksfase. Daarin worden de gekozen scenario’s onderzocht op aspecten zoals kosten, doorlooptijd, juridische haalbaarheid, draagvlak, kwaliteit en communicatie. De onderzoeksfase neemt volgens het college ongeveer drie maanden in beslag, afhankelijk van het aantal scenario’s dat onderzocht moet worden. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de door de raad gewenste voortgang van de plannen op de Harmonielocatie.

Risico’s
Elk van de vier scenario’s kent risico’s. Met name op financieel vlak kunnen de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van tegemoetkomingen of (plan)schadeclaims die worden ingediend bij gemeente. Bij de uitwerking van de scenario’s worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt zodat de gemeenteraad een overwogen besluit kan nemen.

Raad van State
De gemeente moet rekening houden met de mogelijkheid dat het eerder aangenomen bestemmingsplan voor ‘De Zeven Dorpelingen’ na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk wordt. Op maandag 5 november heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een voorlopige voorziening getroffen. Dit betekent dat er, tot een definitieve uitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan is gedaan, nu geen omgevingsvergunning aan Schrama BV verleend kan worden. Die uitspraak is naar verwachting het eerste kwartaal van 2019.