ALKMAAR - Continue en hoogwaardige zorg is voor het college van Alkmaar het belangrijkste uitgangspunt in het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Om goede zorg te garanderen is een beperkte ingreep in de Westerhout noodzakelijk. Deze ingreep wordt volledig gecompenseerd op het ziekenhuisterrein. De gemeenteraad besluit in december over dit bestemmingsplan.

Alkmaar staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis op de huidige locatie te vernieuwen om zo ook in de toekomst goede gezondheidszorg voor de inwoners van Noord-Holland Noord te garanderen.

De plannen worden voorbereid met aandacht voor de groene omgeving van de Westerhout, verkeer en parkeren en de beperking van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. Nu het ziekenhuis (Noordwest Ziekenhuisgroep) heeft gekozen voor vernieuwbouw op de huidige locatie, maakt de gemeente Alkmaar dat ruimtelijk mogelijk met het bestemmingsplan.

Groen en parkeren

Het college heeft alle zienswijzen die op de ontwerpplannen zijn ingediend beoordeeld en afgewogen. De keuzes van het college in het bestemmingsplan hebben het volgende resultaat:
  • het gebied in de Westerhout waarin het ziekenhuis mag bouwen is nog verder teruggebracht;
  • de hoeveelheid vierkante meters groen die nodig zijn in de Westerhout, komt binnen 10 jaar terug op het ziekenhuisterrein;
  • op de hoek van de Metiusgracht en de Wilhelminalaan wordt in de eerste fase de zusterflat gesloopt. Dit deel van het terrein krijgt een groene invulling. Dit versterkt de groenstructuur aan deze rand van de Alkmaarderhout;
  • over het ziekenhuisterrein wordt een groene wandelverbinding mogelijk gemaakt, die van de Wilhelminalaan, achter Westerlicht langs, naar de Westerhout loopt;
  • de twee rijksmonumenten Westerlicht en Cadettenschool komen meer prominent in beeld door storende bebouwing te verwijderen. Westerlicht wordt opgeknapt en weer in gebruik genomen;
  • in overleg met het ziekenhuis zijn oplossingen voor het tijdelijk parkeren gevonden, waarmee aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen in het openbaar groen niet nodig is. Dit kan door intensiveringsmaatregelen te treffen op het ziekenhuisterrein, efficiënt gebruik te maken van bestaande vergunningen, beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving te benutten en een deel van het personeel op afstand te laten parkeren.

Aan de gemeenteraad wordt ook een stedenbouwkundig plan en een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn voorgelegd. Hierin wordt invulling gegeven aan een ziekenhuis dat is gelegen in een ‘healing environment’, waarbij een goede aansluiting op het omliggende gebied van belang is.

Verdere besluitvorming

Het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar ligt nu ter vaststelling voor bij de gemeenteraad. De raad bespreekt het definitieve plan op 30 november in de commissie Ruimte en neemt in december een besluit over het plan. Uiterlijk 7 dagen voor de commissievergadering zijn de agenda en vergaderstukken in te zien bij de informatiebalies van het Stadskantoor, het Stadhuis, de servicepunten in Schermer en Graft-De Rijp en op www.alkmaar.nl/gemeenteraad (agenda- en vergaderstukken). Degenen die zienswijzen hebben ingediend worden hierover persoonlijk geïnformeerd.