Vandaag heeft het college een tweede memo gestuurd naar de gemeenteraad over de vier scenario’s voor de voortgang van de Harmonielocatie. Dit memo gaat in op een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het maken van een keuze welke scenario of scenario’s de raad uitgewerkt wil hebben. Het gaat om de gevolgen van de voorlopige voorziening door de Raad van State, de opdrachtverstrekking voor de uitwerking van de financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s en de procedure voor het opstellen van een intrekkingsbesluit.

Bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’
Op 5 november heeft de Raad van State (RvS) het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen ‘on hold’ gezet op verzoek van de Bewonersvereniging Bergen Centrum en een derde partij. Zo wordt voorkomen dat de ontwikkelaar al zou kunnen beginnen met de bouw voordat de RvS definitief uitspraak doet over het bestemmingsplan. De hoorzitting hierover vindt plaats op 1 februari 2019. De definitieve uitspraak volgt dan medio maart 2019.

Het college heeft in overleg met de aanvrager op 13 november besloten om behandeling van de al aangevraagde omgevingsvergunning uit te stellen, tot zes weken nadat de RvS definitief uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan. De vergunningsaanvraag wordt dus naar verwachting eind april 2019 verder in behandeling genomen.

Financiële consequenties scenario’s worden uitgewerkt
In het eerste memo aan de raad heeft het college alleen een ruwe schatting opgenomen over de te verwachten (plan)schadeclaims van elke scenario. Om meer inzicht te krijgen in de financiële consequenties van de scenario’s heeft het college adviesbureau PAS BV gevraagd hierover te adviseren. PAS BV geeft op basis van de ruimtelijke plannen, de privaatrechtelijke overeenkomsten, de grondexploitatie en andere documenten zoals taxatierapporten, een eerste inzicht in de orde van grootte van de financiële consequenties. Voor een meer gedetailleerde uitwerking en onderbouwing is tijd nodig. Het college heeft PAS BV gevraagd zo snel mogelijk met resultaten te komen.

Procedure intrekkingsbesluit
Tot slot gaat het memo in op de procedure voor het intrekken van het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen. Hiervoor moet een inhoudelijke motivering worden opgesteld. Vervolgens moet het ontwerp intrekkingsbesluit ter inzage worden gelegd, zodat inwoners en belanghebbenden gelegenheid hebben tot het indienen van zienswijzen. Aan de hand van de zienswijzen wordt door de raad een definitief intrekkingsbesluit genomen, waartegen beroep kan worden ingesteld. Deze procedure kost minimaal 26 weken.

Planning
Tijdens de Algemene Raadscommissie op 27 november 2018 vindt de discussie over de beide memo’s van het college plaats. Daarna wordt besloten hoe één en ander in de raad wordt besproken. Voor bespreking in de raad wordt voorlopig 18 december 2018 vrijgehouden.