BERGEN - Een fietspad langs de gehele zuidzijde van de Eeuwigelaan, 56 nieuwe bomen en vijf passeerstroken voor autoverkeer. Dit stelt het college van Bergen voor aan de gemeenteraad. “Met deze ingrepen kan de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van de Eeuwigelaan behouden en wordt het zelfs versterkt”, aldus wethouder Peter van Huissteden.

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust. Uit tellingen is gebleken dat het huidige

(tweerichtings-)fietspad aan de noordzijde te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Dit capaciteitstekort kan worden opgelost door aan beide zijden van de Eeuwigelaan een éénrichtingsfietspad te realiseren. Het inrichtingsvoorstel is dan ook om een fietspad aan de zuidzijde - waar nu een halfverhard voetpad ligt - aan te leggen vanaf de rotonde Zeeweg/Herenweg tot aan de Hoflaan en eenrichtingverkeer in te voeren op de fietspaden. “Door de aanleg van het zuidelijke fietspad ontstaat een logische fietsstructuur.”

De Werkgroep Verkeer en een meerderheid van de klankbordgroep die is betrokken bij het maken van het plan voor de herinrichting van de Eeuwigelaan, kunnen zich in dit voorstel vinden.

Veilig oversteken voor fietsers

In de nieuwe situatie komen drie gemarkeerde locaties, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Onder andere bij het zogenoemde Scholierenpad ter hoogte van het fietspad naar de Rondelaan wordt een nieuwe oversteek gemaakt.

Extra bomen

Voor het aanleggen van het fietspad aan de zuidzijde moeten circa veertien bomen wijken. Ter compensatie worden er aan de zuidzijde 31 bomen en aan de noordzijde 25 bomen geplant. En de grond wordt plaatselijk verbeterd om de groei van de bomen te bevorderen. Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, wordt voorgesteld vijf passeerstroken langs de rijbaan aan te leggen.

Kosten

De totale kosten van deze herinrichting bedragen € 1.375.000, waarvan de aanleg van het fietspad met € 1.000.000 de grootste kostenpost is. De provincie Noord-Holland biedt subsidie aan voor projecten die de fietsveiligheid verbeteren. De gemeente gaat deze subsidie die maximaal 50 procent van de aanlegkosten vergoedt, in januari aanvragen.

Behandeling gemeenteraad

De Algemene Raadscommissie bespreekt het collegevoorstel op 23 november, de behandeling in de gemeenteraad is op 14 december. Het inrichtingsvoorstel ligt vanaf 8 november vier weken ter visie.