ALKMAAR - Met ingang van 16 maart 2017 ligt een voorontwerp-bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar gedurende vier weken ter inzage. Het voorontwerp van het bestemmingsplan regelt de uitgangspunten voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis, zoals die door de gemeenteraad op 6 oktober 2016 zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij gevraagd een klankbordgroep in te stellen, waarin bewoners- en belangengroepen vertegenwoordigd zijn.

Complexe opgave

Noordwest Ziekenhuisgroep staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis in Alkmaar op de huidige locatie te vernieuwen met als doel toekomstbestendige gezondheidszorg voor Noord-Holland Noord te garanderen. Dit met aandacht voor de kwetsbare groene omgeving van de Alkmaarder Hout en voor de (beperking van) overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden, verkeer en parkeren. Omdat er moet worden gebouwd in een bestaande situatie en het ziekenhuis moet kunnen blijven functioneren tijdens de vernieuwbouw, moet eerst ruimte worden gemaakt op het bestaande terrein door een deel van de huidige gebouwen vrij te maken en te slopen.

Procedure voorontwerp

Omdat het van belang is om iedereen de gelegenheid te geven de kaders van het voorontwerp bestemmingsplan in te zien en hierop een reactie te geven, ligt het gedurende vier weken ter inzage. Binnen deze periode kunnen inspraakreacties ingediend worden bij de gemeente. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken worden beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook wordt een papieren versie ter inzage gelegd bij de gemeentelijke balie. Op 22 maart wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.