BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Bergen opnieuw een sluitende begroting voor. De lokale belastingen voor de inwoner gaan in 2018 gemiddeld iets omlaag. De meerjarenbegroting is positief en de schuld blijft zo laag mogelijk. Verder is de begroting beleidsarm. Dat biedt ruimte aan een volgend college om vervolgstappen te zetten en eigen keuzes te maken voor 2018 en verder.

De vierde positieve begroting van dit college is een mooie gelegenheid voor Hugo Snabilie, wethouder Financiën, om eens terug te blikken: ,,De afgelopen vier jaar zijn de lokale lasten nagenoeg gelijk gebleven. Desondanks hebben we stappen gezet in een aantal majeure dossiers. Denk daarbij aan de gerealiseerde voetbalfusie van de voetbalclubs in Bergen, de plannen die voor Mooi Bergen worden gemaakt, het nieuwe jongerencentrum in Egmond-Binnen dat bijna gereed is en de afronding van de Maritieme driehoek in Egmond aan Zee. En verder ook: de bouw en de plannen voor nieuwe woningen, de brede toegang tot zorg en ondersteuning via de sociale teams, de oprichting van het Cultureel Platform Bergen, het nieuwe plein en de fietsstraat in Camperduin, de riolering die op meerdere plekken in de gemeente is vernieuwd en de verbouwing van de Vrije School in Bergen. Dit college sluit positief af en dat biedt perspectief voor de toekomst.”

Het college benadrukt ook de stappen die in de zorg zijn gezet. Er is er veel gerealiseerd binnen het sociale domein. Het college heeft zich sterk gemaakt voor een betere toegang tot zorg en ondersteuning voor de inwoners die dat nodig hebben. Door de integrale aanpak, biedt de gemeente meer maatwerk aan de inwoners. Daarnaast is de ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers verbeterd.

Lokale lasten omlaag

De afvalstoffenheffing (met 1%) en de rioolbelasting (met 4%) gaan in 2018 omlaag. Toeristenbelasting, gemiddelde OZB-last en parkeertarieven blijven gelijk. In 2017 is de hondenbelasting al afgeschaft.

Sinds 2015 zijn OZB en parkeertarief niet meer verhoogd, de toeristenbelasting is gelijk gebleven sinds 2016. “Bij de start van deze coalitie was één van de belangrijke doelstellingen om de lasten zo laag mogelijk te houden, dat is gelukt. De Algemene Reserve neemt toe omdat de opbrengsten van forensenbelasting en precariorechten op kabels en leidingen gefaseerd worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dat voorkomt dat bij verlaging of zelfs beëindiging van deze opbrengsten bezuinigd moet worden, en biedt de ruimte aan de realisatie van belangrijke projecten, zonder dat de schuldpositie in gevaar komt. Een financieel gezonde gemeente dus, daar kijken we tevreden op terug, “ aldus Snabilie.

Extra geld voor handhaving

Voor het project ‘Handhaving onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen’ is in het voorstel van het college aan de raad extra geld in de begroting opgenomen. Zo kan de gemeente dit traject in eigen hand houden, een wens van zowel raad als college.

Behandeling in gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de conceptbegroting op 2 november. Prinsjesdag (septembercirculaire) is nog niet verwerkt in de begroting. Het college verwacht daarvan geen grote mee- of tegenvallers. De gemeenteraad wordt in een later stadium geïnformeerd over de uitkomsten van deze septembercirculaire.