ALKMAAR - Het college heeft de programmabegroting van de gemeente Alkmaar voor het jaar 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de eerste programmabegroting laat het college direct de nieuwe koers zien. Samen met het binnenkort te verschijnen Uitvoeringsprogramma vormen beide documenten de uitwerking van het Alkmaars coalitieakkoord 2023-2026.


Na de gemeenteraadsverkiezingen is door de coalitie bestaande uit de partijen GroenLinks, Belangen Alkmaarse Samenleving, Partij van de Arbeid, Christen-Democratisch Appèl, Leefbaar Alkmaar, Socialistische Partij en ChristenUnie het “Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026” opgesteld.
Samen met de programmabegroting en het Uitvoeringsprogramma wordt het nieuw beleid uit het coalitieakkoord vormgegeven. Dit Uitvoeringsprogramma verschijnt binnenkort.

Actuele ontwikkelingen
Wethouder financiën Nicole Mulder licht de begroting toe: “Al is de begroting beleidsarm opgesteld, toch sluiten wij de ogen niet voor actuele ontwikkelingen, zoals de hoge inflatie, de opvang van ontheemden en kwaliteit van de openbare ruimte. In de begroting zijn daarom onontkoombare zaken wel meegenomen, denk aan maatschappelijke voorzieningen als leerlingenvervoer en extra inzet jeugdhulp, versterking van de lokale economie, onderhoud aan wegen en voorzieningen dat niet langer uitgesteld kan worden, als ook de actuele opgaven met de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Verder menen wij dat de eerder in de Kaderbrief opgenomen taakstelling om de subsidiebudgetten voor gesubsidieerde instellingen te verlagen, moet worden teruggedraaid. Het voornemen van het vorige college om de subsidiebudgetten voor gesubsidieerde instellen met € 630.000 te verlagen, nemen we daarom terug. Doelmatigheid bij subsidieverlening blijft belangrijk. Maar in deze inflatoire tijd achten wij uitvoering van deze taakstelling niet verantwoord"

Gestegen energieprijzen
Met de in de afgelopen maanden sterk gestegen energieprijzen wordt in de begroting voorgesteld de algemene reserve hier voor in te zetten. Zo blijven de sociaal-culturele en sportvoorzieningen voor de inwoners betaalbaar. Verder zijn gemeenten in afwachting van mogelijke compensatie voor de hoge inflatie en de gestegen energieprijzen.

Sluitende begroting 2023
Het is geen eenvoudige tijd nu een sluitende begroting aan te bieden. De maatschappelijke opgaven zijn groot. Met deze begroting en de voorstellen in het komend uitvoeringsprogramma gaat het ons lukken. Dat is van groot belang voor onze dorpen en onze stad. Wij willen blijven investeren in de kwaliteit van de voorzieningen voor onze inwoners” aldus Nicole Mulder, wethouder financiën