ALKMAAR - De gemeente Alkmaar wil de Castricumse statushouders die op dit moment nog op de Picassolaan in Alkmaar verblijven, huisvesting in Alkmaar bieden. Voorwaarde daarvoor is dat zij akkoord gaan met vertrek van de Picassolaan. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten nadat duidelijk is geworden dat de gemeente Castricum zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

De gemeenten Alkmaar en Castricum hebben afgesproken dat Alkmaar tijdelijk, tot 1 april 2024, een aantal Castricumse statushouders op zou vangen in het Tijdelijk Wooncentrum aan de Picassolaan in Alkmaar. Vanaf 1 april zou de gemeente Castricum de statushouders in Castricum huisvesten.

Zorgen

In aanloop naar de datum van 1 april hebben zowel de statushouders als de gemeente Alkmaar meermalen hun zorgen geuit richting de gemeente Castricum. De vraag rees of de gemeente Castricum wel voldoende haar best deed om een woonplek voor de statushouders te realiseren. Dit zorgde voor grote onzekerheid bij de statushouders. Daarom heeft de gemeente Alkmaar al vanaf voorjaar 2023 de gemeente Castricum meermaals gemaand om hier haast mee te maken.

Afspraak is afspraak


Gemeente Alkmaar heeft met de omwonenden van de Picassolaan afgesproken dat het Tijdelijk Wooncentrum op 1 april wordt opgeheven. Dit blijkt nu niet langer haalbaar.

Vraag aan minister

Omdat het huurcontract van de statushouders per 29 maart 2024 afloopt, kunnen zij vanaf die datum door de rechter verplicht worden de locatie te verlaten. Dat zou ervoor zorgen deze groep dakloos wordt. De gemeente Alkmaar heeft op 28 maart besloten om het Tijdelijk Wooncentrum Picassolaan per 1 april op te heffen en het verzoek te doen aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de Castricumse statushouders op te nemen in de taakstelling van de gemeente Alkmaar.

Geen extra druk

Het college vindt het belangrijk om de huisvesting van de statushouders niet ten koste te laten gaan van de kansen op de woningmarkt voor inwoners van Alkmaar. Ook wil het college niet dat Alkmaar hierdoor extra statushouders gaat opvangen en dat dit veel extra kosten met zich meebrengt. Uitruil via de ‘taakstelling’ lijkt hiervoor een oplossing.

College van burgemeester en wethouders

Voordeel van het huisvesten van juist deze mensen is dat veel van hen al meedoen in Alkmaar. Een deel van hen heeft werk of gaat naar school. De rest van de statushouders zit in een traject richting werk. Bij nieuwe statushouders is dat nog niet het geval. Het is dus niet alleen voor de Castricumse statushouders positief als zij hier kunnen blijven, maar ook voor de gemeente Alkmaar. De extra kosten die de gemeente nu maakt doordat de gemeente Castricum de afspraken niet nakomt, zal het college op Castricum verhalen.