Per januari 2017 heft Alkmaar hondenbelasting in de hele gemeente. In de voormalige gemeente Alkmaar gebeurde dit al, voor de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer is hondenbelasting nieuw. Het tarief wordt verlaagd van € 66,75 naar € 50,- per hond. Blindengeleidehonden en andere hulphonden vallen buiten de hondenbelastingplicht, evenals (boeren)erfhonden.

Met de nieuwe hondenbelasting verdwijnt per 2017 ook de hondenpenning; hondenbezitters dienden zelf aangifte te doen en ontvingen vervolgens eenmalig de hondenpenning om aan de halsband te hangen. In de nieuwe situatie vinden huis-aan-huis controles plaats, waarbij wordt nagegaan of hondenbezitters aangifte voor de hondenbelasting doen en ook betalen.


Erfhonden

Wethouder Financiën Pieter Dijkman (VVD) zegt over de uitzondering voor erfhonden: "In het landelijk gebied zijn veel agrarische bedrijven met erfhonden. Deze vallen buiten de belastingplicht, omdat ze weinig tot geen gebruik van de voorzieningen voor honden maken. Er zijn daarom heffingsgebieden voor hondenbelastingplicht gemarkeerd in met name de stad en de dorpskernen met voorzieningen voor honden".


Hondenhaltes en hondentrimbanen

Voorzieningen voor honden zijn onder meer hondentrimbanen, zwemplekken, losloop- en verbodsgebieden en ‘hondenhaltes’; dit zijn afvalbakken voorzien van dispensers met biologisch afbreekbare afvalzakjes om de hondenontlasting op te ruimen. Verder is er de hondenpoepzuiger.


Coalitieakkoord

Met de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017” wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 2015-2018. De verordening wordt op 8 november a.s. aan de Commissie Bestuur en Middelen voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad.