ALKMAAR - Gisteren heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met de gemeente Alkmaar en 29 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal getekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. Namens de gemeente Alkmaar was wethouder Pieter Dijkman (VVD) aanwezig voor de ondertekening.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.” 
De minister vervolgt: “Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens 

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de vandaag getekende overeenkomst.

Green Deal in Alkmaar

De gemeenten die meedoen met de Green Deal hebben een voortrekkersrol voor de rest van Nederland. Zo wil Alkmaar in de gemeente ook een aardgasloze wijk realiseren. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Alkmaar heeft gesteld in het Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 en voor de CO2 reductie. Door de deelname aan de Green Deal ontstaat er experimenteerruimte in de wetgeving waardoor ontwikkelingen versneld kunnen worden.

Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ‘We hebben hier een gunstig klimaat voor de realisatie van een aardgasvrije wijk met bijvoorbeeld het warmtenet van HVC en de groen gas productie op de Boekelermeer.’

Er volgt onderzoek welke Alkmaarse wijk geschikt zou kunnen zijn om aardgas loos te worden. Na het onderzoek zal de keuze voor een wijk in het college van B&W ter besluitvorming worden voorgelegd.