ALKMAAR -Met het versoepelen van de coronamaatregelen neemt de drukte in de binnensteden in Nederland toe. Om het bezoek aan de binnenstad van Alkmaar in goede banen te leiden wordt vanaf komend weekend een aantal aanvullende tijdelijke voorzieningen getroffen. Gemeente, ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk, Ondernemend Alkmaar en Alkmaar Marketing trekken hierin gezamenlijk op en nemen de ervaringen van de afgelopen weken mee.


Alkmaar is een gastvrije stad, vandaar dat city-hosts dit weekend bezoekers welkom heten en informeren. Deze gastheren en -vrouwen, herkenbaar aan speciale hesjes, attenderen het publiek op vriendelijk wijze op de 1,5 meter afstand en de gewenste looproutes op de hoofdstraten en naar de kleinere straten. Op de hoofdwinkelstraten Langestraat en Laat zijn vandaag looproutes aangebracht met pijlen. Op de Langestraat ook met een scheidslijn over het midden van de straat. Met bebording en herhalingstekens wordt mensen gevraagd rechts te houden.


Fiets aan banden
Om de doorstroming en de veiligheid te bevorderen is het aan de hand meevoeren van de fiets en het stallen hiervan in het voetgangersgebied in de binnenstad niet langer toegestaan. Een maatregel die normaal ook van kracht is tijdens de kermis. Om die reden is ook een tijdelijk voetgangersgebied ingesteld op de Mient en in de Huigbrouwerstraat. Hier wordt fietsers gevraagd af te stappen. Over die route mag de fiets overigens wel aan de hand worden meegevoerd. Bezoekers wordt nadrukkelijk gevraagd de fiets te stallen buiten het voetgangersgebied in daarvoor aangewezen vakken of in de fietsenstallingen onder het Canadaplein of in de Ridderstraat. Met binnenstadsbewoners, die met de fiets op pad willen, wordt rekening gehouden.


Geen uitstallingen in smalle straten
In de smalle straten van de binnenstad, vaak minder dan 5 meter breed, is het voor het winkelend publiek moeilijk om de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Zeker wanneer er ook nog eens uitstallingen voor de winkels staan. Ondernemers in de Hekelstraat, Fnidsen, Mient, Magdalenenstraat, Hoogstraat, Schoutenstraat, Payglop, Boterstraat, Houttil, Achterstraat en Huigbrouwerstraat mogen daarom vanaf 16 mei geen uitstallingen meer buiten zetten. Ze worden hierover per brief geïnformeerd.

Druktebeeld wordt gevolgd
De binnenstad telt in het weekend, met name op zaterdag, meer winkelend publiek dan op doordeweekse dagen. Het is van belang, ook voor de winkeliers, dat bezoekers aan het centrum zo veel mogelijk gespreid door de week komen.


Bezoek wordt gevraagd op rustige momenten de stad te bezoeken.
Het druktebeeld op straat wordt continue gevolgd. Als pieken tot onverantwoorde situaties leiden, treedt het team Handhaving op. Ook is er toezicht van twee koppels van het SUS-team die normaal gesproken vaak tijdens horeca-uren worden ingezet. Zij komen in actie als bijvoorbeeld aanwijzingen van de city-hosts niet worden opgevolgd. Tekstkarren bij de toegangen tot de binnenstad heten bezoekers welkom, maar mocht het te druk worden dan worden ze hierop verzocht rechtsomkeer te maken en de binnenstad niet te bezoeken.


Verdere maatregelen
Onder de vlag van ‘Alkmaar Prachtstad’ werkt Alkmaar Marketing verder aan haar publiekscampagne waarbij aandacht wordt gevraagd voor spreiding van bezoek aan de stad, het in acht nemen van de 1,5 meter afstand en het opvolgen van de overige maatregelen om veilig de binnenstad te kunnen bezoeken. Gewerkt wordt ook aan een systeem om druktebeelden realtime online te zetten.

Eerder werden in de winkelgebieden al afstandscirkels aangebracht, bankjes weggehaald en diverse openbare desinfectieposten geplaatst. Voor spreiding van de drukte zijn ook de oorspronkelijke openingstijden weer ingesteld en wijzen winkeliers met advertenties en posters bezoekers op de anderhalve meter en op het plannen van bezoek doordeweeks.

Afdoende?
Of de aanvullende voorzieningen voldoende helpen om de drukte in goede banen te leiden, wordt nauwgezet gevolgd. Als ze niet afdoende zijn kunnen ze worden uitgebreid, bijvoorbeeld door straten eenrichtingsverkeer te maken.