ALKMAAR - Gedeputeerde Staten NH – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geeft de gemeente Alkmaar een ontheffing voor de nestbehandeling bij essentiële overlast van de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de stormmeeuw. De ontheffing is verleend tot en met 31 augustus 2026. Daarbij is de gemeente wel aan voorschriften en beperkingen gebonden. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid en vindt plaats op grond van de Wet natuurbescherming.

Aan de ontheffing zijn diverse voorschriften en beperkingen verbonden. Dat houdt onder andere in dat er slechts bij essentiële overlast kan worden ingegrepen. De beoordeling moet door een ecologisch deskundige voor de gemeente uitgevoerd worden. Deze beoordeelt of en welke maatregelen toegepast kunnen worden aan de hand van de escalatieladder. Dit is een stappenplan waarin stap voor stap wordt beoordeeld of en welke maatregelen er bij essentiële overlast genomen kunnen worden.

Voorschriften en beperkingen
Na beoordeling van de ecologisch deskundige kan de gemeente pas overgaan tot verplaatsing van de nesten van de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de stormmeeuw over korte afstanden. Alleen van de kleine mantelmeeuw mogen de eieren geolied worden. Door het insmeren met olie komen de eieren niet meer uit. De gemeente moet volgens de ontheffing van Gedeputeerde Staten NH – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, jaarlijks een monitoring uitvoeren. Daarnaast moet de gemeente een rapportage opstellen waarin onder andere de locaties van de klachten staan. Ook moet het aantal klachten uitgesplitst worden in type klachten. Daarnaast moet een samenvatting over het gebruik van het escalatieladder gegeven worden.

Bedrijventerreinen
Om te garanderen dat ondanks de getroffen maatregelen (preventieve wering, verplaatsen en actief wegnemen) de populaties van de betreffende meeuwen niet achteruitgaan mogen gaan, door deze handelingen zijn zogenaamde gedoogzones nodig. De gedoogzones die voor broedende meeuwen worden aangemerkt zijn de bedrijventerreinen Boekelermeer, Oudorp en Beverkoog. De bedrijven op deze bedrijventerreinen hebben de vrijheid om netwering te plaatsen als zij overlast ervaren voor hun bedrijfsvoering. De bedrijven op deze bedrijventerreinen kunnen ook de beoordeling door de ecologisch deskundige vragen wanneer zij meeuwenoverlast ervaren. De deskundige beoordeelt of en welke maatregelen toegepast kunnen worden aan de hand van de escalatieladder.

Campagne
Ook dit jaar start de gemeente Alkmaar in april de campagne tegen meeuwenoverlast. In april begint het broedseizoen van de meeuwen. Vanaf dat moment kan de overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers weer toenemen. Het broedseizoen loopt tot en met augustus.

Wethouder Dierenwelzijn Robert te Beest: “We zijn ingenomen met deze meerjarige ontheffing die Alkmaar heeft gekregen in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid. Op deze manier kunnen wij onze inwoners en ondernemers/bedrijven helpen bij essentiële meeuwenoverlast zonder dat de bestaande meeuwenpopulaties achteruitgaan.”