ALKMAAR - De gemeente Alkmaar wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu en in de toekomst. Om voor de toekomst richting aan deze ontwikkeling te geven, stelt de gemeente een omgevingsvisie op die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen.

De omgevingsvisie biedt voor iedereen die mee wil bouwen aan het Alkmaar van de toekomst een kader om voortdurend in gesprek te blijven met elkaar; inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. De visie verleidt, verenigt en verbindt en laat zien waar Alkmaar voor staat. Alkmaar neemt op basis van de omgevingsvisie als centrale stad van de regio stelling en creëert hiermee een dialoog met (regionale) partners.

Ambitie

Met het formuleren van ambitiepunten komen kansen in de stad en het landelijk gebied in beeld die Alkmaar aantrekkelijker en unieker maken. Alkmaar versterkt hiermee haar kwaliteiten. Voor de stad staat het streven naar het ontwikkelen van een aantrekkelijke stedelijke gebied rond het Noordhollandsch Kanaal en het compact houden van de stad centraal. In het landelijk gebied ligt de focus op het bieden van plek en kansen voor innovaties in de agrarische sector en het herkenbaar houden van het landschap. De ambities fungeren als ontwikkelingsdoelen voor de toekomst. De ambities zijn gekoppeld aan toekomstige uitvoeringsprogramma’s.

Alkmaar verbreedt de horizon

Alkmaar geeft een eigentijdse invulling aan haar centrumfunctie voor de regio Noord-Holland Noord en scharnierfunctie met de Metropool Regio Amsterdam. Dat is goed voor Alkmaar maar ook voor de regio Noord-Holland Noord. Door focus en segmentatie in de samenwerking kan ieder vanuit eigen kracht en kunde bijdragen. Bij de samenwerking met de Metropool Regio Alkmaar zet Alkmaar zich daarom in voor toerisme, innovatie bedrijven en binnenstedelijk wonen, ook om zo de regio Noord Holland Noord krachtiger te maken.

Participatie

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteiten van de gemeente, de trends en de ontwikkelkansen heeft de gemeente, tijdens participatiebijeenkomsten, gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen, raadsleden en iedereen die verder geïnteresseerd was. De uitkomsten uit deze bijeenkomsten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de concept omgevingsvisie.

Inspraak en vaststelling

De concept omgevingsvisie wordt behandeld in de commissie Ruimte van 11 mei, eventuele bijstellingen en aanvullingen worden dan nog meegenomen. Na de behandeling van het stuk in de commissie Ruimte zal de concept omgevingsvisie in juni ter inzage liggen. Iedereen heeft 6 weken de tijd om op- of aanmerkingen op het stuk aan de gemeente kenbaar te maken. In het najaar 2017 zal de omgevingsvisie worden vastgesteld door de raad.