ALKMAAR - Het college heeft het raadsvoorstel voor het omgevingsbeeld Kanaalzone vastgesteld. De afgelopen tijd is, samen met bureau BVR, bewoners, ondernemers en organisaties; in totaal bijna 300 mensen, hard gewerkt aan de concretisering van de plannen voor de Kanaalzone. Deze zone die zich uitstrekt langs de oevers van het Noordhollands Kanaal, biedt in de toekomst ruimte aan 30.000 inwoners gecombineerd met werkgelegenheid. De Kanaalzone wordt een prachtige leefomgeving met een stedelijke sfeer. De kaders geven de potentiële partners richting om de ontwikkeling van dit gebied op zich te nemen.

Bouwen voor iedereen

De Kanaalzone is stad. In deze stad is ruimte voor een stedelijke vorm van wonen, werken en recreëren met een grote diversiteit. Stedelijk wonen kan in de vorm van individuele stadswoningen tot collectieve appartementencomplexen. In een stad wonen immers verschillende mensen met verschillende wensen dicht bij elkaar. Er bestaan geen typische ouderen,- jongeren of zorgwoningen. Iedere woning voldoet aan de Alkmaarse Woonnorm van toegankelijkheid en bruikbaarheid voor alle groepen.

De vitale stad heeft toegankelijke voorzieningen en levert maatwerk

Een stijgend inwoneraantal zal de draagkracht voor bestaande voorzieningen versterken en het aantal arbeidsplaatsen doen groeien. Er komt nieuwe ruimte in de Kanaalzone voor voorzieningen die niet passen in de historische binnenstad, maar wel van belang zijn voor een vitaal centrum. Door de ontwikkeling van circa 15.000 woningen binnen een periode van 20 jaar ontstaat een wooneconomie. Dit vraagt om een groei van werkgelegenheid, sociaal/maatschappelijke en centrumvoorzieningen. De Kanaalzone kenmerkt zich door het feit dat alle gebouwen, woningen en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor jong en oud. Indien nodig passen we maatwerk toe om dit te bereiken.

Het Kanaal biedt unieke mogelijkheden voor bewegen in de buitenlucht en door de inrichting van de openbare ruimte wordt dit gestimuleerd. Sporten, bewegen, recreëren en cultuurbeleving kunnen zowel in de multifunctionele gebouwen of scholen, maar ook gewoon in de openbare ruimte. Een bloeiend cultureel leven is een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van Alkmaar. Wij ondersteunen bredere, vernieuwende en experimentele initiatieven, zoals de broedplaatsen.

Bereikbaarheid in balans

De groei van de stad geeft een groei van mobiliteit. Uitgangspunt voor Alkmaar is dat iedereen met zowel de auto, als de fiets en te voet en met het openbaarvervoer op een goede en veilige manier bij zijn of haar woning moet kunnen komen. De bewoners van Alkmaar worden wel, door uitbreiding van het fietsennetwerk, meer uitgenodigd om met de fiets te gaan. Onze binnenstad blijft goed bereikbaar, parkeren voor bezoekers en bewoners wordt gefaciliteerd in de nabijheid. Voor de langere termijn is een capaciteit vergroting van het verkeerssysteem noodzakelijk.

Economisch toekomst bestendig

De Kanaalzone wordt getransformeerd tot een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is een evenwichtige balans tussen wonen, werken en recreëren. Voldoende bedrijven en werkgelegenheid houdt Alkmaar als stad dynamisch en aantrekkelijk. De Kanaalzone geeft ruimte aan de gevestigde economie maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe economie. Behoud van bestaande bedrijven, maar ook het aantrekken van nieuwe bedrijven in de Kanaalzone is belangrijk voor de realisatie van voldoende werkgelegenheid. De kracht van Alkmaar als toeristische stad en stad voor recreanten neemt toe. In, aan en op het water.

Nu al kent Alkmaar toerisme via het water en deze groeit als het kanaal een aantrekkelijke havenfunctie krijgt met meer en verschillende soorten aanlegplaatsen en insteekhavens en heerlijk zonnige terrassen.

Een groene stad is een klimaatadaptieve stad

Daarnaast is het kanaal letterlijk een bron en een kans om te innoveren op het gebied van duurzaamheid. Uit het kanaal kan bijvoorbeeld een bijzondere vorm van energie gewonnen worden die voor de verwarming en/of koeling van gebouwen en woningen zorgt, thermische energie. De ruimte langs de kanaal biedt daarnaast nog kansen voor de toekomst. Kansen om innovatief te ontwikkelen en om mee te bewegen met de klimaatverandering en een klimaatadaptieve stad te maken. Niet langer wordt regen afgevoerd via het kanaal, maar het wordt opgevangen en vastgehouden in de bodem, in het oppervlaktewater en in gebouwen in de Kanaalzone.

Een kanaal met bochten

Bochten zijn bijzonder in een kanaal. Door de bochten van het kanaal binnen de Kanaalzone te verbijzonderen door markante gebouwen met markante functies, bijzondere verblijfsplekken of een rustplek aan een pad kan iedereen deze bijzondere kwaliteit van het kanaal van Alkmaar ervaren. Met hoogbouw kan een plek, een gebied of een lijn versterkt worden binnen een stedelijk gebied. Gezien de huidige opbouw van de stad is de maximale bouwhoogte 35 meter met incidenteel ruimte voor torens van maximaal 50 meter, waarbij in Oudorp één markant gebouw hoger mag zijn.

Doorsnede van de stad

Het kanaal vertelt het verhaal van Alkmaar. Een doorsnede van de historie, de gebouwen en het leven in de stad. Waar je straks wilt wonen en werken, wilt sporten, elkaar kunt ontmoeten en Alkmaar als stad met veel voorzieningen kunt beleven. Grote gebieden rondom het kanaal gaan veranderen waardoor er ruimte ontstaat voor de stad van de toekomst aan het kanaal. Dit gebied krijgt drie verschillende herkenbare gezichten; de zachte Kanaalzone aan de noordzijde van de stad, het gastvrije centrum en de stoere Kanaalzone aan de zuidzijde van de stad.

Zachte stad

Alkmaar Noord is als stadsdeel groen, ruim en lommerrijk. Het is een groot doorlopend landschap dat goed verbonden is voor fietsers en voetgangers met het buitengebied. Dit is de kracht van Noord en hier bouwen we op voort. In Alkmaar Noord zijn nieuwe clusters en buurten met een stedelijke uitstraling mogelijk. Wonen en werken of bijvoorbeeld sporten kan een plek krijgen binnen een cluster. Een cluster kan bijvoorbeeld uit een stadswoningen bestaan in combinatie met een appartementencomplex rondom een gezamenlijke binnentuin of vijver.

Gastvrije binnenstad

Het centrum van Alkmaar bestaat uit de krachtige en duidelijk herkenbare historische binnenstad, het nieuwe jonge en moderne deel in Overstad en het station. Deze drie delen vormen samen het gastvrije centrum van Alkmaar en vullen elkaar aan qua hoog stedelijk programma. Het kanaal verbindt de delen als bijzondere publieke ruimte. De historische binnenstad, Overstad en het station hebben als centrum een hoog stedelijk woon-, werk-, leisure- en detailhandel milieu in een mix. Hoog stedelijk betekent dat er ook een mix van programma’s binnen een gebouw mogelijk is, dat er sprake is van een hoge dichtheid en dat de typologie van gebouwen een grote verscheidenheid kent. Hoog stedelijk staat verder voor een grote diversiteit aan publieke plekken (straten, stegen, pleinen en parken).

Stoere havenstad

De stoere zuidkant van de stad vertelt het verhaal van Alkmaar als havenstad. Met de bouw van Schelphoek en het Jaagpad heeft dit karakter al vorm gekregen. Stoer staat voor een stoer stedelijk Waterfront, maar ook voor de stoere keuze om voldoende openingen in dit front vrij te laten voor goede verbindingen en licht, lucht en ruimte naar het achterland. Deze verbindingen zijn noodzakelijk om de kwaliteiten van het kanaal zover mogelijk de gebieden in te trekken. Het huidige zuiden bestaat nu voornamelijk uit bedrijventerreinen waar nog niet gewoond kan worden. Dit zal gecreëerd moeten worden. De relatie met het kanaal als open ruimte en publieke plek is daarbij het belangrijkst. Meer verbindingen en kleinere kavels en gebouwen zijn nodig om stad te maken.

Aan de slag

Binnenkort worden de kaders voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeenteraad, waarna de plannenmakers aan de slag kunnen. Woensdag 19 juni van 16.30 tot 19.00 uur organiseren we in het TMG-gebouw aan de Edisonweg 10 (industrieterrein Oudorp) een inloopbijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de Kanaalzone. Iedereen is hier van harte welkom.