ALKMAAR - Voor het realiseren van een natuurpark met een natuurbegraafplaats aan de Nauertogt vraagt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een aanwijzingsbesluit te nemen.

De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat deze bijzondere begraafplaats alleen mag worden aangelegd op terrein dat daartoe door de gemeenteraad is aangewezen. Het gaat bij de aanwijzing van de natuurbegraafplaats om circa 11 ha in erfpacht uitgegeven grond, gelegen tussen het Dijk- en Waardpad, de Nauertogt en de N245. De natuurbegraafplaats gaat deel uitmaken van een openbaar toegankelijk natuurpark dat wordt ingericht met bos, kruidenrijk weiland, waterpartijen en recreatieve mogelijkheden zoals een honden(uitren)eiland en wandelgebied. De gronden voor de natuurbegraafplaats zijn in bezit van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Over de ruimtelijke inpasbaarheid van de natuurbegraafplaats is door de raad eerder al beslist in november 2015. Toen is besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarop een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een natuurpark en natuurbegraafplaats. Tegen deze omgevingsvergunning is door belanghebbenden beroep ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in augustus 2018 uitspraak gedaan over dit beroep, waarbij de omgevingsvergunning in stand bleef. De ruimtelijke procedure is hiermee afgerond.

Als door de raad besloten is tot aanwijzing, wordt door het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend voor het gebruik van de natuurbegraafplaats. Tegen het door de gemeenteraad te nemen aanwijzingsbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij gedeputeerde staten van Noord-Holland.