OUDORP - Een partiële herziening van het bestemmingplan moet het omzetten van industrieterrein Oudorp naar een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving mogelijk maken. De aanwezige wettelijke geluidzone houdt de ontwikkeling van gemengde functies met o.a. woningen, voorzieningen en bijpassende bedrijvigheid, op Oudorp op dit moment tegen. Het college start de voorbereidingen om de geluidzone rondom industrieterrein Oudorp aan te passen, waarbij de aanwezige bedrijven hun bestaande rechten behouden. Voor toekomstige ontwikkelingen zijn vervolgens nog aparte procedures nodig.

In 2017 is de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 vastgesteld, waarin de ontwikkeling van de Kanaalzone wordt aangegeven. Hierin wordt de ambitie uitgesproken om de aan het Noordhollands Kanaal gelegen industrieterreinen Oudorp en Overdie te transformeren naar een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. Dit wordt een combinatie van woningen met bijpassende voorzieningen en bedrijvigheid. De aanwezigheid van de geluidzones staat deze transformatie op deze terreinen echter in de weg. De eerste stap om dit wel mogelijk te maken, is het aanpassen van deze zones. Deze stap wordt nu voor Oudorp in gang gezet.

Grote lawaaimakers
Door de aanwezigheid van meerdere grote lawaaimakers is in het verleden in het bestemmingsplan voor Oudorp een speciale geluidzone ‘industrie’ vastgesteld. Deze grote lawaaimakers zijn echter, op de scheepswerf na, inmiddels allemaal verdwenen. De geluidzone is daarmee voor een groot deel overbodig en kan worden aangepast.

Gevolgen voor bedrijven en bewoners
Voor de delen waar de geluidzone wordt opgeheven geldt dat bedrijven niet meer op een ‘industrie-terrein’ liggen, maar op een ‘bedrijventerrein’. Met deze partiële herziening van het bestemmingsplan verandert er planologisch verder niets, maar kunnen toekomstige ontwikkelingen wel worden voorbereid. Met maatwerkvoorschriften wordt geregeld dat bestaande bedrijven dezelfde rechten houden als op het gezoneerde industrieterrein. Ook voor milieuvergunningplichtige bedrijven verandert er niets. Zij behouden de rechten die in de milieuvergunning zijn opgenomen. Aangezien er aan de feitelijke situatie niets verandert, worden ook de bestaande woningen op en om het terrein niet benadeeld.

Vestigingsmogelijkheden
Het aanpassen van de geluidzone van Oudorp heeft als gevolg dat er zich in de toekomst geen grote lawaaimakers meer kunnen vestigen. De herziening houdt ook in dat reeds aanwezige bedrijven in de toekomst niet meer kunnen uitbreiden tot een grote lawaaimaker. Overigens is er op dit moment op Oudorp ook al geen ‘vrije geluidruimte’ meer voor dergelijke uitbreidingen. Op industrieterrein Boekelermeer zijn voldoende vestigingsmogelijkheden om deze bedrijven te faciliteren.

Participatie
Ook al wijzigt de feitelijke situatie in het gebied met het aanpassen van de geluidzone niet, het is wel van belang bedrijven, bewoners en direct omwonenden goed te informeren. Dit verloopt via een participatietraject gekoppeld aan de procedure rond herziening van het bestemmingsplan. Als het voorontwerp van het plan gereed is wordt dat gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen betrokkenen hun inspraakreactie indienen. Voorafgaand aan de start van de bestemmingsplanprocedure wordt er op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in het TMG-gebouw aan de Edisonweg 10 een informatie/inloopbijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

Toekomst
Komend jaar werkt het College van B&W aan een kader voor de toekomst voor de Kanaalzone. Dit zal in samenspraak gaan met bewoners, bedrijven en organisaties. Het ontwikkelbeeld Oudorp is daar een onderdeel van. Vervolgens worden het Omgevingsbeeld Kanaalzone en Ontwikkelbeeld Oudorp vastgesteld door de gemeenteraad. Voor toekomstige ontwikkelingen dient per project een aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Per procedure worden de belangen van onder andere de aanwezige bedrijven en omwonenden afgewogen. Dit is met het aanpassen van de geluidzone echter nog niet aan de orde. Alkmaar staat nog aan de vooravond van het praten over de toekomst van dit gebied.